کد اقتصادی اشخاص حقیقی

کد اقتصادی اشخاص حقیقی اشخاص حقیقی برای انجام فعالیت های اقتصادی و سهولت درآن اقدام به اخذ کد اقتصادی می نمایند؛ کد اقتصادی اشخاص حقیقی به عنوان راهی معتبر در جهت انعقاد قراردادهای مهم تجاری و کاری، اخذ کارت بازرگانی، اخذ قرارداد با شرکتهای دولتی، صدور فاکتور رسمی و … می باشد. کد اقتصادی شماره … ادامه خواندن کد اقتصادی اشخاص حقیقی