افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت هر شرکت و شخص حقوقی در هنگام تشکیل می بایست مبلغی را به عنوان سرمایه شرکت معرفی نماید که این مقدار در شرکت های مختلف متفاوت است و براساس قانون تجارت دارای حداقل های مشخص میباشد. تنها موسسات غیرتجاری می توانند فاقد سرمایه باشند. سرمایه شرکتها قابل افزایش و کاهش به طریق … ادامه خواندن افزایش سرمایه شرکت