انحلال شرکت

انحلال شرکت تمامی شرکت ها و موسسات غیرتجاری می توانند به دلایل اختیاری و اجباری فعالیت خود را تمام کنند و منحل گردند. در این خصوص دلایل متعددی برای ثبت انحلال شرکت وجود دارد مثل: ورشکستگی، عدم فعالیت در موضوع شرکت، عدم تحقق اهداف، انقضای مهلت شرکت، توافق برای انحلال شرکت توسط مجمع، فوت شریکی … ادامه خواندن انحلال شرکت