ثبت برند فارسی

ثبت برند فارسی در خصوص ثبت برند فارسی باید بدانیم که برند فارسی به برندی گفته می شود که نگارش و معنی آن به فارسی باشد یعنی تمام کلمات آن ریشه فارسی داشته باشد و در فرهنگ لغت های فارسی و در زبان فارسی دارای معنا و مفهوم باشد. درغیر اینصورت استفاده از کلمات و … ادامه خواندن ثبت برند فارسی