ثبت شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت مختلط سهامی شرکت مختلط سهامی (ثبت شرکت مختلط سهامی) به شرکتی گفته می شود که بین شرکا سهامی و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می گردد در واقع ترکیبی از شرکت تضامنی و سهامی می باشد. شریک سهامی به میزان سهام خود در شرکت مسئولیت دارد اما شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است … ادامه خواندن ثبت شرکت مختلط سهامی