ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

   ثبت شرکت مختلط غیر سهامی    شرکت مختلط غیرسهامی (ثبت شرکت مختلط غیر سهامی) به شرکتی گفته می شود که بین شرکا مسئولیت محدود و یک یا چند شریک ضامن تشکیل می گردد در واقع ترکیبی از شرکت تضامنی و با مسئولیت محدود می باشد. شریک با مسئولیت محدود به میزان سهام خود در … ادامه خواندن ثبت شرکت مختلط غیر سهامی