ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی بر اساس قانون به هر نوع شکل اعم از سه بعدی یا هرنوع ترکیب رنگ و شکل و ابعادی که یک محصول را از محصول یا محصولات دیگر جدا می کند طرح صنعتی می گویند ثبت طرح صنعتی در صورتی قابل قبول به حساب می آید که تقلید نباشد و متفاوت از … ادامه خواندن ثبت طرح صنعتی