ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری موسسات غیرتجاری، به موسساتی می گویند که برای امور غیرتجاری مانند امور ادبی، علمی، امور خیریه، حقوقی و … تشکیل می گردد که به دوصورت انتفاعی و غیرانتفاعی می باشد. تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، بنگاه یا کانون و … داشته باشند اما ثبت موسسات غیر تجاری … ادامه خواندن ثبت موسسات غیر تجاری