صورتجلسات با مسئولیت محدود

صورتجلسات با مسئولیت محدود شرکت با مسئولیت محدود شرکتی تجاری است ولو اینکه موضوع آن تجاری نباشد که با حداقل دو نفر قابل تشکیل شدن است. حداقل سرمایه در این شرکتها یک میلیون ریال و منقسم به سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی است. مدت تصدی اعضا به صورت نامحدود قابل انتخاب است. پس از ثبت … ادامه خواندن صورتجلسات با مسئولیت محدود