صورتجلسات شرکت تضامنی

صورتجلسات شرکت تضامنی شرکت تضامنی شرکتی است که برای امور تجاری بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می شود و در صورتی که اموال شرکت برای پرداخت دیون کافی نباشد هریک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض می باشد. شرکتهای تضامنی جزو شرکت های بازرگانی محسوب می شوند که می تواند موضوع … ادامه خواندن صورتجلسات شرکت تضامنی