صورتجلسات سهامی خاص

صورتجلسات سهامی خاص یکی از انواع شرکتهای تجاری شرکت سهامی خاص است که با حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می گردد.حداقل سرمایه در این شرکتها یک میلیون ریال بوده و مدت تصدی اعضا محدود به دو سال است. بازرسین در این شرکتها هرساله تمدید می گردد و در پایان سال مالی شرکت، تصویب … ادامه خواندن صورتجلسات سهامی خاص