صورتجلسات شرکت نسبی

صورتجلسات شرکت نسبی شرکتهای نسبی تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر که هر یک از شرکاء فقط تا میزان سرمایه ای که در شرکت دارند مسئول می باشند برای امور تجاری تشکیل می گردد و در اداره ثبت شرکت ها به عنوان ثبت شرکت نسبی ثبت می شوند. نوع شرکت های نسبی شخصی … ادامه خواندن صورتجلسات شرکت نسبی