صورتجلسات موسسات

صورتجلسات موسسات موسسات غیرتجاری، به موسساتی می گویند که برای امور غیرتجاری مانند امور ادبی، علمی، امور خیریه، حقوقی و … تشکیل می گردد که به دو صورت انتفاعی و غیرانتفاعی می باشد. تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، بنگاه یا کانون و … داشته باشند اما ثبت موسسات غیر تجاری با … ادامه خواندن صورتجلسات موسسات