طرح صنعتی حقوقی

طرح صنعتی حقوقی طرح صنعتی به ویژگی های ظاهری یک محصول مانند شکل (دو بعدی یا سه بعدی)، رنگ و ترکیب خاصی که باعث تمایز یک محصول از محصولات دیگر باشد گفته می شود که در صورت جدید بودن قابلیت ثبت و مالکیت را برای شرکت و اشخاص حقوقی دارد. به دو صورت مالکیت طرح … ادامه خواندن طرح صنعتی حقوقی