طرح صنعتی حقیقی

طرح صنعتی حقیقی طرح صنعتی به هر نوع شکل (دو بعدی یا سه بعدی) و یا هر شکل، رنگ و ترکیب خاصی که باعث تمایز یک محصول از محصولات دیگر باشد گفته می شود که در صورت جدید بودن قابلیت ثبت و مالکیت را دارد. مالکیت طرح های صنعتی به دوصورت حقیقی و حقوقی می … ادامه خواندن طرح صنعتی حقیقی