نشان جغرافیایی اشخاص حقوقی

نشان جغرافیایی اشخاص حقوقی نشان جغرافیایی اشخاص حقوقی نشانی است که به شرط مرغوبیت و کیفیت یک منطقه کالاهایی را به آن منطقه یا قلمرو مرتبط می سازد و شامل محل منشا و نام آن است؛ مانند: گز اصفهان؛ حال فرض کنید شخصی گز اصفهان را به نامی دیگر عرضه و تولید نماید، در این صورت … ادامه خواندن نشان جغرافیایی اشخاص حقوقی