پلمپ دفاتر

پلمپ دفاتر هر شخص اعم از حقیقی و حقوقی برای تشکیل پرونده مالیاتی و ارائه گزارش کارکرد خویش به اداره دارائی ملزم به پلمپ دفاتر می باشد که این امر درخصوص هر شخص حقوقی (شرکتها و موسسات غیرتجاری) ثبت شده در اداره ثبت شرکتها الزامی است. هر شخص موظف است بر اساس سال مالی (به … ادامه خواندن پلمپ دفاتر