کاهش سرمایه شرکت

کاهش سرمایه شرکت با توجه به برخی شرایط که از روی اجبار و یا به اختیار سهامداران به وجود می آید، در خصوص کاهش سرمایه شرکت به اتفاق آرا تصمیم گیری می شود. هر یک از راه های کاهش سرمایه دارای شرایط و ویژگی های خاص خود است که در طول حیات شرکت، می توان … ادامه خواندن کاهش سرمایه شرکت