اعتراض به ثبت برند

اعتراض به ثبت برند اعتراض به ثبت برند عملی قانونی است که طبق ماده 16 قانون ثبت علائم و اختراعات اشخاص مجاز در این ماده می توانند قبل از ثبت برند یا پس از آن نسبت به علامت مورد تقاضای خود اعتراض نمایند. شرح دقیق ماده  16 قانون ثبت علائم و اختراعات: اشخاص ذیل می توانند … ادامه خواندن اعتراض به ثبت برند