الحاق موضوع شرکت

تمامی اشخاص حقوقی اعم از شرکتها و موسسات غیر تجاری دارای موضوع فعالیتی می باشند که برای رسیدن به آن اهداف، تشکیل می گردد. ماهیت تمامی شرکتها تجاری می باشد ولو اینکه موضوع فعالیت انتخابی آنها غیر تجاری، خدمانی و … باشد. در طول حیات شرکت، و. پس از ثبت، سهامداران می توانند نسبت به … ادامه خواندن الحاق موضوع شرکت