تغییر نام شرکت

اشخاص حقوقی اعم از شرکتهای تجاری و موسسات غیرتجاری دارای یک نام برای معرفی می باشند که انتخاب آن باید بر اساس شرایط و قوانین خاصی صورت پذیرد که تحت آن نام مخصوص مشغول به فعالیت هستند و پس از ثبت شرکت، سهامداران آن می توانند بر اساس رای اکثریت مجمع عمومی فوق العاده در … ادامه خواندن تغییر نام شرکت