مجامع عمومی شرکت و تصمیمات آنها

هر شرکت یا موسسه غیرتجاری، برای اخذ تصمیم در مورد شرکت نیاز به تشکیل مجامع عمومی و هیات مدیره دارد که بتواند با توجه به اکثریت و یا تمامی آرا در مورد مسائل مختلف که در اساسنامه و قانون تجارت مجاز به تغییر و یا اصلاح آنها می باشد تصمیم گیری کند و سپس با … ادامه خواندن مجامع عمومی شرکت و تصمیمات آنها