مجمع عمومی موسس چیست؟

مجمع عمومی موسس از ارکان اصلی هر شرکت مجمع عمومی موسس آن شرکت می باشد. که در واقع مجموعه ای از تاسیس کنندگان شرکت است. برای تشکیل هر شرکت، هیئتی به نام هیئت موسس تشکیل میشود که در شرکتهای سهامی خاص تشکیل آن الزامی نیست و برای شرکت های سهامی عام ضروری می باشد؛ اما در عمل شرکتهای سهامی … ادامه خواندن مجمع عمومی موسس چیست؟