هیات رئیسه شرکت و وظایف آن

شرکتهای سهامی بنا به نوع تصمیم خود اعم از انتخاب و تمدید اعضا هیات مدیره، انتخاب بازرس، تصویب ترازنامه و سود و زیان، نقل و انتقال سهام و … اقدام به تشکیل مجامع عمومی می نماید.تشکیل مجامع عمومی در شرکتهای سهامی ملزم به داشتن هیات رئیسه است. در ادامه این مقاله در خصوص هیات رئیسه … ادامه خواندن هیات رئیسه شرکت و وظایف آن