لوگو پرشین ثبت

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

افزایش سرمایه شرکت

هر شرکت و شخص حقوقی در هنگام تشکیل می بایست مبلغی را به عنوان سرمایه شرکت معرفی نماید که این مقدار در شرکت های مختلف متفاوت است و براساس قانون تجارت دارای حداقل های مشخص میباشد. تنها موسسات غیرتجاری می توانند فاقد سرمایه باشند. سرمایه شرکتها قابل افزایش و کاهش به طریق های مختلف است که دارای قوانین و دستورالعمل های خاص خود میباشد. افزایش سرمایه شرکت امری مهم برای اشخاص حقوقی بوده که علاوه بر اینکه اندوخته و اعتبار شرکت را تحت الشعاع قرار می دهد، باعث اخذ تسهیلات بانکی می گردد.

افزایش سرمایه شرکت در شرکت های سهامی

شرکت های سهامی شرکتهایی هستند که میزان سرمایه شرکت از طریق سهام اشخاص تامین می شود که حداقل آن در شرکت های سهامی خاص یک میلیون ریال نقد و به میزان مشخصی غیر نقد و در شرکتهای سهامی عام پنج میلیون ریال نقد و میزان مشخصی غیرنقد میباشد.

سهام ها می تواند به صورت سهام بی نام و بانام تقسیم گردد. به عنوان مثال در صورتی که سرمایه شرکت 1.000.000 ریال باشد منقسم به 100 سهم بانام/ بی نام 10.000 ریالی است.

یکی از راه های افزایش اعتبار و اندوخته های شرکت، افزایش سرمایه است. پس از ثبت شرکت مجمع می تواند به هیات مدیره تفویض نماید که ظرف مدت معین (حداکثر 5 سال) سرمایه شرکت را به میزان معین افزایش دهد.

در شرکتهای سهامی به هیچ عنوان تا زمانی که سرمایه قبلی به طور کامل پرداخت نشده باشد امکان افزایش سرمایه وجود ندارد.

بیشتر بدانید:

کاهش سرمایه شرکت

انواع افزایش سرمایه در شرکتهای سهامی

 1. افزایش سرمایه از طریق صدور سهام جدید
 2. افزایش سرمایه از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام
 3. افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (جدید)

  

 • افزایش سرمایه شرکت از طریق صدور سهام جدید

صدور سهامی جدید به چند صورت قابل انجام است که هر یک بر اساس نوع کاری که در خصوص افزایش سرمایه انجام میدهد دارای شرایط و ویژگی های خاص است که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 • افزایش سرمایه شرکت از طریق تبدیل مبلغ اسمی سهم به نقد

یعنی اینکه شرکت در زمان افزایش سرمایه می بایست مبلغ اسمی سهمی که افزایش پیدا کرده را به صورت نقد و نه غیر نقد دریافت نماید؛ مثلا شخص نمی تواند به جای پول سند ملک به شرکت بدهد و سهام دریافت کند که  بر اساس قانون در شرکتهای سهامی عام در زمان افزایش سرمایه پرداخت غیر نقدی امکان پذیر نیست و در شرکتهای سهامی خاص امکان پذیر است.

 • افزایش سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده

در صورتیکه شخصی از شرکت طلب داشته باشد می تواند به جای طلب خود از شرکت سهام دریافت کند که حتما باید به میل و رضایت خود شخص باشد که صورت کامل مطالبات نقدی حال شده و رونوشت اسناد و مدارک مثبت این گونه مطالبات تایید شده توسط بازرسان شرکت در خصوص آن، الزامی است.

افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (جدید)

در صورتیکه دارایی هایی که برای شرکت با نزخ روز افزون ارزش  بیشتری میگیرند ( شامل دارایی های ثابت ، دارایی های نامشهود، املاک و سرمایه گذاری ها) مورد بازبینی و محاسبه مجدد قرار می گیرد. که می بایست توسط کارشناسان رسمی ارزش گذاری شوند و گزارش کارشناسی آنها اخذ گردد افزایش سرمایه شرکت به این شکل قابل انجام است. این نوع افزایش سرمایه طبق مصوبات جدید از مالیات معاف هستند.

 • افزایش سرمایه شرکت از طریق انتقال سود تقسیم نشده – اندوخته اختیاری – درآمد حاصل از اضافه ارزش سهم به سرمایه شرکت

سود قابل تقسیم در واقع سود خالص سال مالی شرکت منهای زیان ها و اندوخته های اختیاری سال قبل و سود قابل تقسیم سال قبل که تقسیم نشده به اضافه ارزش سهم، تفاوت میان مبلغ اسمی و واقعی سهم می باشد مثلا اگر شرکتی 10 میلیون تومان سرمایه داشته باشد ولی ارزش واقعی آن 100 میلیون تومان باشد حاضر نمی شود به همان ارزش اولیه آن را بفروشد.

نتیجه اضافه ارزش سهم به چهار شکل قابل استفاده است:

 1. انتقال به اندوخته
 2. تقسیم نقدی بین صاحبان سهام سابق
 3. دادن سهام جدید به صاحبان سهام سابق
 4. استهلاک هزینه افزایش سرمایه

 • اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام

در شرکتهای سهامی عام به جای دریافت سود به دارندگان اوراق مشارکت به آنها سهام داده می شود.

  

افزایش سرمایه شرکت از طریق افزایش مبلغ اسمی سهام

افزایش سرمایه از این طریق اگر برای صاحبان سهام ایجاد تعهد کند ناممکن است مگر با توافق کلیه صاحبان سهم، در صورتیکه افزایش تعداد سهام نیاز به توافق همه سهامداران ندارد.

بدین ترتیب که به عنوان مثال در صورتیکه سرمایه شرکت 10.000.000 ریال  و منقسم به 100 سهم 100.000 ریالی باشد هنگام افزایش سرمایه به جای آنکه تعداد سهام افزایش پیدا کند ارزش سهام (100.000ریال) افزایش می یابد.

نکته مهم: در شرکتهای سهامی عام حداکثر مبلغ اسمی سهم 10.000 ریال می باشد لذا افزایش مبلغ اسمی سهم تنها تا رسیدن به مبلغ فوق امکان پذیر است و برای افزایش سرمایه بایست از طرق افزایش تعداد سهام اقدام نمایند.

افزایش سرمایه در شرکتهای با مسئولیت محدود / تضامنی و نسبی

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که در آن میزان سرمایه شرکت به تعداد سهام نیست بلکه بر اساس میزان سهم الشرکه می باشد که به صورت نقد و غیرنقد پرداخت می گردد.

در طول حیات شرکت می تواند به دلایل مختلف سرمایه خود را افزایش دهد.

تغییرات در خصوص سرمایه تحت صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد.

مجمع عمومی فوق العاده می تواند به هیات مدیره اجازه دهد که ظرف مدت معینی که نباید از پنج سال تجاوز کند سرمایه شرکت را از طرق زیر به مبلغ معین مورد توافق افزایش دهد.

بیشتر بدانبد:

https://persiansabt.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af/

انواع افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود

 1. افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه
 2. افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید

  

افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه

به منظور افزایش سرمایه شرکت، اشخاص شرکت می توانند میزان سهم الشرکه خود را بر اساس توافق مجمع به میزان مورد نظر افزایش دهد که بر حسب سود حاصله شرکت در قبال این افزایش، به شرکا سهم الشرکه جدید تعلق می گیرد.

هیچ مجمعی نمی تواند شخصی را مجبور کند که میزان سهم الشرکه خود را افزایش دهد اما در صورتی که اشخاصی به توافق اکثریت آرا موافقت لازم در خصوص افزایش سهم الشرکه آنها صورت گرفته باشد می توانند مجمع را تشکیل دهند ولو اینکه تمام شرکا در مجمع حضور نداشته باشند.

  

افزایش سرمایه از طریق ورود شریک جدید

در شرکتهای با مسئولیت محدود اعضا هیات مدیره بر اساس اساسنامه می توانند خارج از شرکا انتخاب گردند اما در صورتی که شخصی بخواهد احدی از شرکا شرکت باشد می تواند با پرداخت مبلغ معینی که به توافق مجمع نیز رسیده باشد به صندوق شرکت در ردیف شرکا شرکت قرار گیرد و در سود و زیان شرکت شریک گردد.

در صورتی که مجمع با حضور اکثریت شرکا تشکیل داده شود مراتب از طریق روزنامه کثیرالانتشار شرکت به اطلاع عموم خواهد رسید و همچنین پس از انجام افزایش سرمایه مراتب از طریق روزنامه رسمی و روزنامه کثیرالانتشاری که آگهی های شرکت در آن درج می گردد به اطلاع عموم می رسد و به عنوان سندی بر افزایش سرمایه شرکت قابل ارائه می باشد.

درهر صورت به علت آنکه سرمایه شرکت در اختیار مدیرعامل است ، افزایش سرمایه شرکت را مدیرعامل اقرار به دریافت می نماید و نسبت به صحت و عدم صحت آن متعهد است.

 

نکات حقوقی در خصوص افزایش سرمایه شرکت

 1. در شرکتهای سهامی عام در زمان افزایش سرمایه پرداخت غیر نقدی امکان پذیر نیست و در شرکتهای سهامی خاص امکان پذیر است
 2. در شرکتهای سهامی خاص در ابتدای تاسیس می بایست حداقل سی و پنج درصد از مبلغ سرمایه به صورت نقد پرداخت گردد و مابقی 65 درصد سرمایه در تعهد سهامداران قرار می گیرد که در هنگام افزایش سرمایه می بایست به طور کامل تادیه گردد
 3. در شرکتهای سهامی عام میزان 20 درصد از کل سرمایه توسط موسسین تعهد می گردد که از این میزان به مقدار حداقل 35 درصد نقدا پرداخت و مابقی در تعهد سهامداران است
 4. سرمایه شرکت مانند ثبت لوگو شرکت از اعتبارات شخص حقوقی بوده که می توان با آن ده برابر سرمایه شرکت وام اخذ نمود
 5. در صورتی که شرکت دارای مبلغی غیر نقد باشد، میزان آن می بایست توسط کارشناسان دادگاه بررسی گردد و در اساسنامه و سایر اوراق شرکت قید شود
 6. در شرکتهای سهامی، هر شخص به میزان سهام خود، در برابر دیون شرکت دارای مسئولیت است
 7. شرکت های با مسئولیت محدود، شرکتهایی هستند که میزان سرمایه شرکت در آن از طریق سهم الشرکه تامین می گردد و حداقل سرمایه در این شرکتها نیز 1.000.000 ریال می باشد
 8. درصورت وجود آورده غیر نقدی می بایست به تایید کارشناسان دادگاه رسیده باشد و میزان آن در اوراق شربکت قید گردد
 9. مانند شرکت های سهامی، در شرکتهای با مسئولیت محدود هر شخص به میزان سهم الشرکه خود در برابر بدهی ها و دیون شرکت مسئولیت دارد

بیشتر بدانید:

نقل و انتقال سهام

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟