لوگو پرشین ثبت

تغییر موضوع شرکت

تغییر موضوع شرکت

شرکتها و موسسات غیر تجاری از هر نوع اعم از شرکتهای سهامی، شرکتهای با مسئولیت محدود، تضامنی و … دارای موضوع فعالیتی می باشند که به موجب آن و برای رسیدن به آن اهداف، تشکیل می گردند. شرکتهای تجاری می توانند موضوعاتی انتخاب کنند که خدماتی، فرهنگی و غیر تجاری باشد اما به دلیل آنکه ماهیت شرکت ها تجاری است، بر اساس قوانین شرکتهای تجاری به آنها رسیدگی می شود. در طول حیات شرکت، سهامدارن / اعضا می توانند نسبت به تغییر موضوع شرکت و یا الحاق مواردی به موضوع شرکت بر اساس قوانین و مقررات قانون تجارت اقدام نمایند.

  

نکات مهم در خصوص تغییر موضوع شرکت

 1. تغییر موضوع شرکت زمانی اتفاق می افتد که موضوع قبلی شرکت به موضوع جدید تغییر یابد. در صورتیکه افراد بخواهند صرفا مواردی را به موضوع قبلی شرکت اضافه نمایند می بایست تحت عنوان الحاق موضوع شرکت اقدام کنند
 2. در صورتیکه در نام شرکت عناوینی آورده شده باشد که معرف موضوع فعالیت قبلی باشد، به عنوان مثال اگر شرکت نظافتی باشد و با اسم (شرکت خدمات نظافتی پارسیان) ثبت شود و در طول حیات شرکت، بر حسب تغییر موضوع شرکت ماهیت آن به شرکت بازرگانی تبدیل شود، می بایست نام شرکت نیز با توجه به موضوع جدید، تغییر یابد (شرکت بازرگانی پارسیان)
 3. اگر موضوع شرکت در ابتدای تاسیس نیازمند اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد میبایست پیش از اقدام به ثبت شرکت، در خصوص اخذ مجوز های مربوطه اقدام شود و در صورتیکه پس از ثبت شرکت، با انجام تغییر موضوع شرکت و یا الحاق موضوع، نیاز به مجوز باشد، میبایست با ارائه اسناد ثبت شرکت مربوطه و ارائه مدارک خواسته شده توسط سازمان ذیربط، نسبت به اخذ مجوز های لازم اقدام شود
 4. یک شرکت می تواند در شاخه های مختلف فعالیت نماید به عنوان مثال می تواند تولید پوشاک، خدمات پزشکی، خدمات شهرسازی و … را به صورت چند منظوره و همزمان با هم در موضوع فعالیت شرکت داشته باشد. در این صورت اگر موضوعات شرکت در تمام موارد و یا چند مورد به خصوص نیاز به مجوز داشته باشد می بایست از تمام مراجع ذیصلاح مجوز گرفته شود
 5. در صورتی که اعضا ندانند که موضوع در خواستی جدید آنها از کدام ارگان مجوز می خواهد می توانند ابتدا صورتجلسه خود را تنظیم و اقدام به ثبت آن نمایند. پس از ارسال مدارک کارشناسان اداره ثبت بر اساس موضوع فعالیت لیست ارگانهایی که باید از آنها اخذ مجوز نمود طی ابلاغیه ای اعلام می دارند.
 6. موضوع فعالیت باید کامل، جامع و جزئی باشد و از درج موضوعات کلی و تیتر وار مانند (انجام فعالیت های بازرگانی، حفاظتی و…) که بیانگر کلیت موضوع می باشد اجتناب گردد
 7. تغییر موضوع شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده می باشد که پس از تنظیم صورتجلسه مذکور می بایست نسبت به اخذ مجوز های لازم و ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نمود

 

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در شرکتهای سهامی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

نام شرکت ……………………

شماره ثبت شرکت ……………..

 سرمایه ثبت شده ……………..

شناسه ملی ……………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………. در تاریخ ………. ساعت………………. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………. به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای  …………………………. به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………………………. به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای …………………………. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. و ماده ………………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ……………………………….. احدی از سهامداران (یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ………………..     ناظر جلسه ………………..      ناظر جلسه ………………..       منشی جلسه ………………..

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

نمونه صورتجلسه تغییر موضوع شرکت در شرکتهای با مسئولیت محدود / تضامنی / نسبی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت …………………………………………… شماره ثبت ………………………. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده …………………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ …………  ساعت …….. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

             نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای …………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درنتیجه موضوع شرکت به شرح ذیل می باشد:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

در نتیجه ماده ……………………. اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

مدارک و اطلاعات لازم در خصوص تغییر موضوع شرکت

 1. صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 2. مدارک شناسایی اشخاص حاضر در جلسه
 3. اطلاعات ثبتی شرکت
 4. ارائه مدارک آگهی دعوت در صورت تشکیل جلسه با اکثریت سهامداران
 5. مجوزهای اخذ شده از ارگانهای مربوطه
 6. آخرین لیست سهامداران حاضر در جلسه
 7. شرح کامل موضوع درخواستی

 

مراحل ثبت صورتجلسه تغییر موضوع شرکت

 1. تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 2. مراجعه به ارگانهای ذیصلاح جهت اخذ مجوز های لازم
 3. اخذ نامه از ارگانهای مربوطه خطاب به اداره ثبت شرکت ها جهت تایید تغییر موضوع شرکت
 4. اخذ مدارک تشریفات دعوت سهامداران در صورتیکه جلسه با اکثریت سهامداران / شرکا تشکیل شود
 5. مراجعه به اداره ثبت شرکتها به نشانی sherkat.ssaa.ir
 6. ورود به بخش صورتجلسه تغییرات
 7. ورود و تکمیل اطلاعات درخواستی در سامانه بر اساس اطلاعات مجمع
 8. یادداشت شماره پیگیری ارائه شده توسط سامانه
 9. ثبت نهایی درخواست
 10. پرینت رسید پذیرش و تایید اطلاعات اینترنتی ارائه شده توسط سامانه
 11. ارسال کلیه مدارک (صورتجلسه تغییر موضوع، اصل آگهی دعوت روزنامه، مجوز ها و نامه های اخذ شده از سازمان ذیصلاح در خصوص تغییر موضوع، رسید پذیرش و تایید اطلاعات اینترنتی) از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 12. درج بارکد پستی از قسمت پیگیری درخواست سامانه
 13. پیگیری درخواست در سامانه به صورت مکرر
 14. اقدام به رفع نواقص احتمالی که توسط کارشناسان اعلام میگردد
 15. اخذ پیش نویس آگهی از سامانه
 16. مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت اخذ آگهی تغییر موضوع شرکت
 17. پرداخت روزنامه رسمی و کثیرالانتشار در سایت های مربوطه

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟