ثبت صورتجلسه

ثبت صورتجلسه شرکتها و موسسات غیر تجاری که جزو اشخاص حقوقی محسوب می شوند می بایست برای فعالیت قانونی خود، اقدام به ثبت شرکت و موسسه خود در اداره ثبت شرکتها نمایند. پس از ثبت شرکت و اخذ شماره ثبت و شناسه ملی و انجام فعالیت های مرتبط با آن مانند: اخذ کد اقتصادی، ثبت … ادامه خواندن ثبت صورتجلسه