بازرسان شرکت و وظایف و اختیارات آنها

تعریف بازرس شرکت بازرسان شرکت شخص یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی هستند که هرساله از طرف مجمع عمومی عادی شرکت برای عمل به وظایف بازرسی انتخاب می شوند که در این مقاله سعی شده است که در مورد بازرسان شرکت و وظایف و اختیارات آنها توضیح داده شود. موسسه های حسابرسی می توانند به … ادامه خواندن بازرسان شرکت و وظایف و اختیارات آنها