لوگو پرشین ثبت

صورتجلسات با مسئولیت محدود

صورتجلسات با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی تجاری است ولو اینکه موضوع آن تجاری نباشد که با حداقل دو نفر قابل تشکیل شدن است. حداقل سرمایه در این شرکتها یک میلیون ریال و منقسم به سهم الشرکه نقدی و غیرنقدی است. مدت تصدی اعضا به صورت نامحدود قابل انتخاب است. پس از ثبت شرکت در صورتیکه شرکا و یا اعضا هیات مدیره بخواهند تغییراتی در اساسنامه شرکت، موضوع فعالیت و اعضا بدهند، می بایست در خواست خود را پس از تشکیل جلسات مربوطه در قالب صورتجلسات با مسئولیت محدود ارائه نمایند.

همچنین بخوانید:

https://persiansabt.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af/

 

 

نمونه صورتجلسات با مسئولیت محدود

متن های داخل پرانتز به صورت راهنما بوده و می تواند در صورت لزوم حذف گردد.

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • (تصمیم در خصوص تغییر محل در صورتجلسات با مسئولیت محدود)

  نام شرکت …………………………… شماره ثبت ……………… و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده ……………… ریال

  جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ……………………… ساعت …………………… با حضور کلیه شرکا / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

  محل شرکت از (آدرس قبلی): تهران …………… خیابان ………………………………………………… کوچه……………………… پلاک ……………  کدپستی……………………. تلفن ……………………………

  به (آدرس جدید):  تهران …………… خیابان ………………………………………………………………… کوچه……………………… پلاک………… کد پستی…………………………  تلفن…………………  انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

  به خانم / آقای……………………. احدی از شرکت (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

   

 • صورتجلسه هیات مدیره
 • (تصمیم در خصوص تغییر محل در صورتجلسات با مسئولیت محدود)

  نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ……………… سرمایه …………..………… ریال

  جلسه هیئت مدیره شرکت ………………………….. در تاریخ  ………….………… ساعت  ……………………..……… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر محل شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  محل شرکت از آدرس قبلی ……………………………………………………………………………………. به آدرس جدید .……………………..……………………………………………………  کدپستی: ………………………. انتقال یافت.

  آقای / خانم ……………………………… احدی از شرکاء یا وکیل رسمی یا مدیرعامل شرکت در صورتی که از بین شرکاء باشد وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

   

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • (تصمیم در خصوص تغییر نام در صورتجلسات با مسئولیت محدود)

  نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………….. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده ……………….. ریال

  جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ  …………. ساعت ……. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییرنام شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

  پس از شور و بررسی مقرر گردید نام شرکت از ……………… به ………………………. تغییر یابد در نتیجه ماده ……………………….. اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.

  به خانم / آقای ………………… احدی از شرکا (مدیرعامل و ……… در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

   

بیشتر بدانید:

تغییر نام شرکت

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • (تصمیم در خصوص کاهش سرمایه از طریق کاهش سهم الشرکه در صورتجلسات با مسئولیت محدود)

  نام شرکت ………………………………  شماره ثبت ……………….. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده ……………………… ریال

  جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ………………….. ساعت ………….. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

  دستور جلسه: کاهش سرمایه از کاهش سهم الشرکه

  خانم / آقای …………… به شماره ملی ………………….  با دریافت ………… ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ……….. ریال کاهش داد.

  خانم / آقای …………… به شماره ملی ………………….. با دریافت ………… ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ……….. ریال کاهش داد.

  خانم / آقای …………… به شماره ملی ………………….. با دریافت ………… ریال از صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ……….. ریال کاهش داد.

  سرمایه شرکت از مبلغ ……….. ریال به ……….. ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده ……….. اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح می گردد.

  کلیه شرکاء به خانم / آقای ……….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت دادند ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

   

  بیشتر بدانید:

کاهش سرمایه شرکت

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • (تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه در صورتجلسات با مسئولیت محدود)

  نام شرکت ………………………….  شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ……………… سرمایه ثبت شده …………………………. ریال

  جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. در تاریخ ……….. ساعت …… با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

  پس از بحث و تبادل نظر در خصوص  وضعیت مالی شرکت

  خانم / آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت ……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

  خانم / آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

  خانم / آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق شرکت سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

  در نتیجه سرمایه شرکت از مبلغ …………………………….. به  …………………………….. .ریال افزایش و ماده ………………….. اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.

  مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.

  به خانم / آقای ……………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن حضوردر  اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

   

همچنین بخوانید:

افزایش سرمایه شرکت

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • (افزایش سرمایه از طریق ورود شریک در صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود)

  نام شرکت ……………………………….  شماره ثبت ………….. و شناسه ملی …………….. سرمایه ثبت شده …………………………….. ریال

  جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………….  در تاریخ ………… ساعت ……… با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید  اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

  پس از مذاکره در خصوص وضعیت شرکت تصمیم گرفته شد که:

  1. خانم / آقای ………………….  فرزند ……… متولد ……… شماره شناسنامه …………………  و شماره ملی ………………………. صادره از ……. به آدرس ……………………………………………………………………………………………. با پرداخت …………………… ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.
  2. خانم / آقای …………………. فرزند ……… متولد ……… شماره شناسنامه……………………….  و شماره ملی صادره از ……. به آدرس …………………………………………………………………………………………….. با پرداخت …………………… ریال به صندوق شرکت در زمره شرکاء درآمد.

  مدیر عامل شرکت اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.

  سرمایه شرکت از مبلغ  …………………. ریال به  …………………. ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ………. اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

  به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

   

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • (تصمیم در خصوص کاهش سرمایه از طریق خروج شریک در صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود)

  نام شرکت ……………………………………   شماره ثبت ……………………   و شناسه ملی ………………………. سرمایه ثبت شده …………………….   ریال

  جلسه  مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ……………………………..  ساعت ………………………. شرکت با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه و خروج شریک اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای ………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای ………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای ………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه

  پس از تبادل نظر در خصوص دستور جلسه:

  خانم / آقای ……………………………………… به شماره ملی …………………… با دریافت ………………………….. ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج  و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.

  خانم / آقای …………………………………….. به شماره ملی ……………………. با دریافت ………………………….. ریال سهم الشرکه خود از صندوق شرکت از شرکت خارج  و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.

  در نتیجه سرمایه  از …………………………………. ریال به …………………………………. ریال کاهش یافت و  ماده …………. اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد.

  به خانم / آقای ………………………………………. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

   

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • (تصمیم در خصوص تغییر و یا الحاق موضوع در صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود)

  نام شرکت …………………………………………… شماره ثبت ………………………. و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده …………………… ریال

  جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ …………  ساعت …….. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع شرکت اتخاذ تصمیم شد.

               نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای …………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

  موضوع شرکت بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع شرکت الحاق شد.

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  درنتیجه موضوع شرکت به شرح ذیل می باشد:

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  در نتیجه ماده ……………………. اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

  به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

   

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • (تصمیم در خصوص نقل و انتقال در صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود)

  نام شرکت ……………………………….  شماره ثبت …………………….. و شناسه ملی ……………………..  سرمایه ثبت شده ……………………… ریال

  جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ………………….. ساعت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان ………………………………….  به خانم ها / آقایان ………………………………….  بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

              نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای ………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای ………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای ………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

  پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای …………………………… به شماره ملی …………………… که دارای ………………………. ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره …………… مورخ ……………. صادره از دفتر اسناد رسمی ………………. حوزه ثبتی …………… کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای……………………………. فرزند ……………. متولد……………. شماره شناسنامه ……….. و شناسه ملی ……………  آدرس محل سکونت ……………………………………………………………………………….. منتقل و از شرکت خارج شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در شرکت ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

  به خانم / آقای ……………………………  احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

   

همچنین بخوانید:

نقل و انتقال سهام

 

 • صورتجلسه هیات مدیره
 • (تصمیم در خصوص تعیین وضعیت امضا در صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود)

  نام شرکت …………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی ………………. سرمایه ثبت شده …………………. ریال …………. جلسه هیئت مدیره شرکت …………………………  در تاریخ ……………… ساعت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره / اکثریت اعضای هیات مدیره در محل شرکت تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.

  1. خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت رئیس هیئت مدیره
  2. خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت نایب هیئت مدیره
  3. خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت مدیر عامل شرکت انتخاب

  کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان …………………………………..  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

  ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

  به خانم / آقای ……………………. احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

   

 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 • (تصمیم در خصوص انتخاب مدیران در صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود)

  نام شرکت ………………………………. شماره ثبت …………………… سرمایه ثبت شده ………………………. و شناسه ملی …………………….. ریال

  جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت در تاریخ …………………. ساعت …………..  با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل اتخاد تصمیم شد.

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای …………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

  در خصوص دستور جلسه:

  1. خانم / آقای …………………………….  به شماره ملی …………..
  2. خانم / آقای ……………………………. به شماره ملی ……………
  3. خانم / آقای ……………………………. به شماره ملی ……………

  به سمت اعضای هیئت مدیره شرکت برای مدت ………… سال (یا بمدت نامحدود) انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند.

  ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و  126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

  به خانم / آقای …………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

   

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • (تصمیم در خصوص انحلال شرکت در صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود)

  نام شرکت ………………………………..  شماره ثبت …………………..  و شناسه ملی …………….. سرمایه ثبت شده ………………………. ریال

  جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ………………….  ساعت ………………  با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل شرکت تشکیل و نسبت به انحلال شرکت اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای ……………………… دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای ………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای ………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

  در خصوص انحلال شرکت بحث و بررسی  بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که شرکت منحل شود  در نتیجه خانم / آقای ………………………. به شماره ملی ………………………….. به آدرس ………………………………………………………………………………… کدپستی: …………………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن  اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های شرکت نمود.

  به خانم / آقای …………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

   

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • (تصمیم در خصوص تاسیس شعبه در صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود)

  نام شرکت ………………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی …………………….. سرمایه ثبت شده ……………………… ریال

  جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت در تاریخ ………… ساعت ……..  با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و نسبت تأسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

  نام شرکاء                                  میزان سهم الشرکه

  1. خانم / آقای ………………………. دارای ………………………. ریال سهم الشرکه
  2. خانم / آقای ………………………. دارای ……………………… ریال سهم الشرکه
  3. خانم / آقای ……………………… دارای ………………………. ریال سهم الشرکه

  ضرورت تأسیس شعبه در شهرستان ……………………. مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه شرکت در شهرستان ………………. به آدرس: خیابان ……………………………… کوچه …………………… پلاک ………………. کدپستی: ……………………….  تعیین و خانم / آقای ……………………  به شماره ملی ……………………………  فرزند ……………………. متولد ………….. به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

  به خانم / آقای ………………………………… احدی از شرکاء یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

   

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده
 • (تصمیم در خصوص افزایش / کاهش تعداد اعضا هیئت مدیره در صورتجلسات شرکت با مسئولیت محدود)

  نام شرکت………………………………… شماره ثبت ………………… و شناسه ملی …………………….. سرمایه ثبت شده ……………………… ریال

  جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  …………………………….  و شناسه ملی ……………………… تضامنی به شماره ثبت …………… مورخ …………………  ساعت ……………….  با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

  1. آقای/ خانم  ………………………………  دارنده  ……………………..  ریال سهم الشرکه
  2. آقای/ خانم  ………………………………  دارنده  ……………………..  ریال سهم الشرکه
  3. آقای/ خانم  ………………………………  دارنده  ……………………..  ریال سهم الشرکه

  دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه

  تعداد اعضاء هیأت مدیره به ………… نفرکاهش / افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

  به آقای/ خانم ………………………………..  احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

نکات مهم در خصوص ثبت صورتجلسات با مسئولیت محدود

 1. صورتجلسات با مسئولیت محدود می بایست ممهور به مهر شرکت باشد
 2. صورتجلسات باید روی سربرگ شرکت تنظیم شود
 3. صورتجلسات با مسئولیت محدود می بایست در دو نسخه تنظیم گردد و به امضا کلیه حاضرین رسیده باشد
 4. پس از تنظیم صورتجلسات با مسئولیت محدود اقدام به ثبت آن در سایت ثبت شرکتها می نماییم
 5. در خصوص نقل و انتقال سهم الشرکه یک نسخه از صورتجلسات با مسئولیت محدود امضا شده تسلیم دارائی می گردد و پس از دریافت برگه مفاصاحساب، با مراجعه به دفتراسنادرسمی، برگه سندصلح تنظیم می شود و به همراه سایر مدارک ظرف مدت یک ماه به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد و بارکدپستی در سامانه درج می گردد
 6. درخصوص تصمیم در مورد انحلال شرکت از تاریخ صورتجلسه تنها 3 روز مهلت ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها هست
 7. در صورتیکه مجمع با اکثریت شرکا تشکیل شود، آگهی دعوت مجمع و صورتجلسات با مسئولیت محدود مربوطه به همراه سایر مدارک به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد
 8. در خصوص نقل و انتقال و تغییرات سرمایه ارائه لیست شرکا قبل و بعد از تغییرات، الزامی است
 9. برای ثبت لوگو ارائه آخرین صورتجلسه انتخاب تعیین سمت مدیران الزامی است
 10. درصورتی که تعداد شرکا از 12 نفر بیشتر باشد تشکیل هیئت رئیسه الزامی است
 11. باتوجه به لینک شدن اداره ثبت شرکتها با اداره ثبت احوال، ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص ضروری نمی باشد
 12. درصورتی که شخص حقوقی عضو هیات مدیره باشد ارائه نامه نمایندگی الزامی می باشد
 13. درجلسات مجامع ارائه لیست شرکا الزامی است

 

نحوه ثبت صورتجلسات با مسئولیت محدود

 • مراجعه به سایت ثبت شرکت ها به نشانی sherkat.ssaa.ir
 • از قسمت ثبت تغییرات در گام اول و دوم اطلاعات شرکت را وارد نمایید
 • با انتخاب عنوان صورتجلسه تصمیماتی که در قانون مختص به آن صورتجلسه باشد در گام سوم به صورت لیست قابل انتخاب است
 • باتوجه به صورتجلسه فعلی تصمبمات مندرج در صورتجلسه انتخاب گردد.

نکته:انتخاب تصمیمات بیشتر و یا حذف تصمیمی که در صورتجلسه وجود دارد اما در سامانه درج نشود منجر به رد درخواست می گردد

 • شماره پیگیری که در گام سوم از سمت سامانه داده می شود یادداشت نمایید.

نکته: این شماره از طریق پیامک به شماره همراه مندرج در سامانه ارسال می گردد

 • درج تمامی اطلاعات ستاره دار خواسته شده مرتبط با تصمیمات جلسه الزامی است. بدیهی است

نکته: عدم درج صحیح موارد خواسته شده منجر به رد درخواست خواهد شد

 • در هر مرحله از ثبت موقت صورتجلسه می توان اطلاعات مندرج در گام های قبلی را اصلاح نمود.
 • در گام نهایی تایید اطلاعات و مدارک صورتجلسه برای ثبت نهایی درخواست الزامی است
 • پس از ثبت نهایی صورتجلسه گزینه چاپ رسید پذیرش فعال می گردد که می بایست به صورت عمودی پرینت گرفته شده و به همراه صورتجلسه و مدارک ارسال گردد.

همچنین بخوانید:

صورتجلسات سهامی خاص

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟