لوگو پرشین ثبت

صورتجلسات سهامی خاص

صورتجلسات سهامی خاص

یکی از انواع شرکتهای تجاری شرکت سهامی خاص است که با حداقل 3 سهامدار و 2 بازرس تشکیل می گردد.حداقل سرمایه در این شرکتها یک میلیون ریال بوده و مدت تصدی اعضا محدود به دو سال است. بازرسین در این شرکتها هرساله تمدید می گردد و در پایان سال مالی شرکت، تصویب تراز سود و زیان شرکت مورد بررسی قرار گرفته و گزارش آن توسط بازرسین به مجمع عمومی عادی ارائه می گردد. بدیهی است هر شرکت پس از ثبت به غیر از تغییراتی که موظف به انجام آن است، ممکن است تغییراتی در متن اساسنامه، موضوع فعالیت، حق امضا، آدرس شرکت و … داشته باشد، اعمال این تغییرات نیاز مند تنظیم متونی است که تحت عنوان صورتجلسات سهامی خاص به امضا سهامداران و یا اعضا شرکت خواهد رسید و به مرجع ثبت شرکتها تسلیم می گردد.

همچنین بخوانید:

ثبت شرکت سهامی خاص

نکات مهم در خصوص ثبت صورتجلسات سهامی خاص

 1. کلیه صورتجلسات سهامی خاص روی سربرگ شرکت به همراه مهر شرکت ارائه گردد
 2. صورتجلسات سهامی خاص در حداکثر 3 نسخه تنظیم و به امضا اشخاص حاضر درجلسه برسد
 3. در صورت تصمیم در مورد سهام و نقل و انتقال نسخه ای از صورتجلسه تحویل دارایی مربوطه می شود (برای محاسبه دارایی و مالیات)
 4. پس از واریز مالیات و دریافت برگ مفاصا حساب مالیات بر نقل و انتقال برگه به همراه سایر مدارک و اصل صورتجلسات سهامی خاص به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد
 5. در خصوص انحلال ظرف 3 روز تقویمی می بایست مدارک به همراه صورتجلسات سهامی خاص به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد
 6. درصورت تشکیل صورتجلسات سهامی خاص با حضور اکثریت سهامداران، اصل روزنامه آگهی دعوت در خصوص مجمع با سایر مدارک ارسال گردد
 7. ارائه لیست سهامداران در صورتجلسات سهامی خاص (مجامع عمومی) الزامی است
 8. نکته: در مورد افزایش/کاهش سرمایه و نقل و انتقال، ارائه لیست سهامداران صورتجلسات سهامی خاص قبل و بعد از موارد ذکر شده الزامی است
 9. کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی اشخاص جدید (ایرانی)
 10. کپی برابر با اصل مدارک شناسایی و کد فراگیر شخص غیر ایرانی
 11. در خصوص افزایش سرمایه، پرداخت سرمایه مبلغ تعهدی سرمایه قبلی الزامی است
 12. پذیرش صورتجلسات سهامی خاص ازطریق سامانه اینترنتی به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir صورت میگیرد
 13. در خصوص ثبت لوگو ارائه آخرین صورتجلسه انتخاب مدیران، آدرس شرکت، حق امضا (حسب مورد) الزامی است
 14. متون داخل پرانتز نمونه صورتجلسات سهامی خاص که در ذیل مشروح است به صورت راهنما می باشد

صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه

بسمه تعالی

(تصمیم برای انتخاب مدیران و بازرسین، روزنامه و تصویب تراز در صورتجلسات سهامی خاص)

نام شرکت : ………………………….

شماره ثبت شرکت : ………………..

سرمایه ثبت شده : …………………

شناسه ملی : ……………………..

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت … سهامی خاص ثبت شده به شماره … در تاریخ … ساعت … با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (اگر جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………. خانم/آقای …………… به شماره ملی …………………. خانم/آقای ………….. به شماره ملی ……………….. برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……… به شماره ملی ………………. به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………. به شماره ملی …………… به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار ……………………. جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال …………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 . 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د: به خانم / آقای ……………….. احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه …………… ناظر جلسه ………….. ناظرجلسه ………….. منشی جلسه …………….

امضا اعضای هیئت مدیره :

1- ……………………… 2- ……………………… 3- ……………………… 4- ……………………..

امضاء بازرسین: …………………. بازرس اصلی …………………………  بازرس علی البدل: ………………………..

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

همچنین بخوانید:

مجامع عمومی شرکت و تصمیمات آنها

 

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

بسمه تعالی

(تصمیم درخصوص تغییر آدرس صورتجلسات سهامی خاص)

نام شرکت : …………………………..

شماره ثبت شرکت : …………………

سرمایه ثبت شده : ………………….

شناسه ملی : ………………………

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت …………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …………….. ساعت …………… با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم/ آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه، 1ـ انتخاب مدیران 2ـ انتخاب بازرسین 3ـ انتخاب روزنامه کثیرالانتشار 4ـ تصویب ترازنامه حساب سود و زیان به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

ب : 1ـ اعضای هیات مدیره عبارتند از خانم/آقای ……………. به شماره ملی …………….. خانم/آقای …………….. به شماره ملی ………………… خانم/آقای ……….. به شماره ملی ……………………  برای مدت دو سال انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می دارند. مجمع تصویب نمود در اجرای ماده 124 لایحه اصلاحی قانون تجارت میتواند رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل یک نفر باشد.

ب ـ 2ـ با رعایت ماده 147 لایحه اصلاحی قانون تجارت خانم / آقای ……………. به شماره ملی …………………….. به سمت بازرس اصلی خانم / آقای …………….. به شماره ملی ………………….. به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند.

ب ـ 3ـ روزنامه کثیرالانتشار …………………………… جهت نشر آگهی های شرکت انتخاب شد.

ب ـ4ـ پس از قرائت گزارش بازرس قانونی ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال …………………. مورد تصویب قرار گرفت.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و147 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

د: به خانم / آقای ……………………..احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:  رئیس جلسه …………………   ناظر جلسه ………………….. ناظرجلسه …………………….  منشی جلسه ……………………

امضا اعضای هیئت مدیره :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

امضاء بازرسین: ……………………. بازرس اصلی: ………………………… بازرس علی البدل: ……………………….

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

بسمه تعالی

(تصمیم درخصوص انتخاب مدیران و نظار تصفیه صورتجلسات سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت منحله …………….……….. به شماره ثبت……..……  و شناسه ملی ………………….. در حال تصفیه در ساعت ……….…… مورخ ……….…… در محل قانونی شرکت تشکیل گردید ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) و نسب به انتخاب هیئت رئیسه  انتخاذ تصمیم گردید در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر انتخاب مدیران و نظار تصفیه به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

آقایان/ خانم ها……………….……….. به شماره ملی ………………  به سمت  مدیر یا مدیران برای  مدت ……..…… سال انتخاب گردیدند و آقایان/ خانم ها ……………….………..به شماره ملی …………….. به سمت ناظر/ نظار برای مدت ……..……  سال انتخاب گردیدند.

جلسه در ساعت……..……   خاتمه یافت و به آقای……………….………..    احدی از سهامداران و یا مدیر تصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام  صورتجلسات سهامی خاص در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد)

نام شرکت : ……………………………..

شماره ثبت شرکت : ……………………

 سرمایه ثبت شده : ……………………

شناسه ملی : ………………………….

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ ………. ساعت…………….  با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و  انتقال سهام، مجمع موافقت  و تصویب نمود که:

خانم / آقای …………… به شماره ملی ……….. با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی ………….  فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی …………… از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم / آقای ………… به شماره ملی ……….  با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی ………..  فرزند …………… به شماره شناسنامه ………… متولد ………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی …………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

امضاء هیات رئیسه:

رئیس جلسه: ………………………   ناظر جلسه :  ……………………… ناظر جلسه : ……………………… منشی جلسه : ………………………

امضاء خریدار   ……………….. امضاء فروشنده ……………………..

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص قبل و بعد از نقل و انتقال

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص تغییر محل در صورتجلسات سهامی خاص)

نام شرکت : ………………………………….

شماره ثبت شرکت : …………………………

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ……………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… در تاریخ …………. ساعت……………….. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………………  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای …………………………………  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………………………………  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای…………………………………  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه،  تغییر محل شرکت مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه محل شرکت از آدرس ………………………………………………………………….  خیابان ………………….کوچه…………………. پلاک ………………… کدپستی …………….. به آدرس …………………………………………………………….  خیابان………………. کوچه……………… پلاک …………….  کدپستی………………. تغییر یافت و ماده  …………….  اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای……………………….. (احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبث صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه جلسه:

رئیس جلسه: ………………………   ناظر جلسه :  ……………………… ناظر جلسه : ………………………  منشی جلسه : ………………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار                    شماره ملی                 تعداد و نوع سهام                         ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص تغییر نام شرکت در صورتجلسات سهامی خاص)

نام شرکت : ………………………………….

شماره ثبت شرکت : …………………………

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ……………………………..

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ …….. ساعت ………… با حضور کلیه سهامداران/ اکثریت سهامداران درمرکز شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………….……… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………….……… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص دستور جلسه که  تغییر  نام  شرکت می باشد بحث و بررسی  و مقرر گردید که نام شرکت به ……………..……… تغییر یابد و در نتیجه ماده ……….……… اساسنامه  به شرح مذکور اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای ………………….……… (احدی از سهامداران یا مدیران یاوکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه  به اداره ثبت  شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه  و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ثبت دفاتر اقدام نماید.

رئیس جلسه …………………    ناظر جلسه ……………………    ناظر جلسه …………………….     منشی جلسه …………….

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار                     شماره ملی                    تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

بیشتر بدانید:

تغییر نام شرکت

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص تغییر موضوع شرکت صورتجلسات سهامی خاص)

نام شرکت : ……………………….

شماره ثبت شرکت : ……………..

 سرمایه ثبت شده : ……………..

شناسه ملی : ……………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ………………. در تاریخ ………. ساعت………………. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای …………………………. به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای  …………………………. به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای …………………………. به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای …………………………. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه، تغییر موضوع یا (الحاق مواردی به موضوع شرکت) مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه موضوع شرکت به نحو ذیل تغییر یافت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. و ماده ………………………. اساسنامه به شرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم / آقای ……………………………….. احدی از سهامداران (یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیس جلسه:

رئیس جلسه ………………..     ناظر جلسه ………………..      ناظر جلسه ………………..       منشی جلسه ………………..

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

 

بیشتر بدانید:

الحاق موضوع شرکت

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص انحلال شرکت صورتجلسات سهامی خاص)

نام شرکت : ……………………………..

شماره ثبت شرکت : ……………………

 سرمایه ثبت شده : ……………………

شناسه ملی : ………………………….

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………………. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………… در تاریخ ………… ساعت …………. با حضور کلیه / اکثریت شرکاء  در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستورجلسه، اتخاذ تصمیم در خصوص انحلال شرکت ………………………..   پس از بحث و بررسی شرکت بعلت ………………………..  منحل گردید و آقای / خانم (یا شخصیت حقوقی) ………………………..  به شماره ملی  به سمت مدیران / مدیر تصفیه انتخاب شدند. آدرس مدیر / مدیران تصفیه و محل تصفیه تهران خیابان ………………. کوچه ………………. پلاک ………………. کدپستی ……………….  می باشد.

مدیر/ مدیران تصفیه اقرار به دریافت کلیه اموال دارایی ها و دفاتر و اوراق و اسناد مربوط به شرکت را نمود.

امضاء رئیس جلسه             امضاء ناظر جلسه        امضاء  ناظر جلسه   امضاء منشی جلسه

امضاء مدیر یا مدیران تصفیه:

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در صورتجلسات سهامی خاص)

نام شرکت : …………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : …………………………..

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….……………  سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت ………… مورخ…………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………..………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………..………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………..………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………..………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: پیشنهاد هیات مدیره وگزارش بازرس قانونی شرکت در خصوص کاهش سرمایه اختیاری در اجرای مواد 189 به بعد لایحه اصلاحی قانون تجارت  مقرر گردید سرمایه شرکت از مبلغ ………………………. ریال منقسم به ……………  سهم …………..  ریالی به ………………….. ریال منقسم به …………..  سهم ………………….. ریالی کاهش یابد و به هیئت مدیره در اجرای ماده 192 لایحه اصلاحی قانون تجارت اختیار داده می شود که نسبت به طی مراحل قانونی و ثبت کاهش سرمایه در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

ج: ماده: …………..  اساسنامه شرکت بشرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم/ آقای ……………………………….. (احدی از سهامداران – وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره  ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:

1ـ رئیس جلسه ……………………. 2ـ ناظر جلسه ……………….

3ـ ناظر جلسه ……………………… 3ـ منشی جلسه ……………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص کاهش سرمایه اجباری صورتجلسات سهامی خاص (موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت))

نام شرکت : …………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ……………………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ……… به ساعت …………مورخ………… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………..……….. به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………..……….. به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………..……….. به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………..……….. به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: در خصوص کاهش سرمایه بعلت زیان های وارده موضوع ماده 141 لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ ………………. ریال منقسم به ………… سهم ………………. ریالی به مبلغ………………. ریال منقسم به ………… سهم ریالی کاهش یافت.

ج : ماده ………… اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم / آقای ……………..……….. احدی از سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت  اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه:

1ـ رئیس هیات جلسه………………………….   2ـ ناظر جلسه………………………….

     3ـ ناظر جلسه ………………………………..        4ـ منشی جلسه………………

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار                   شماره ملی                   تعداد و نوع سهام                         ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

بیشتر بدانید:

کاهش سرمایه شرکت

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص افزایش سرمایه در صورتجلسات سهامی خاص)

نام شرکت : ………………………………..

شماره ثبت شرکت : …………………………

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ……………………………

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………….…………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… در ساعت……… مورخ ………..… با حضور کلیه / اکثریت سهامداران  در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: به پیشنهاد هیات مدیره و ملاحظه گزارش بازرس قانونی شرکت دایر بر لزوم افزایش سرمایه از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ …………….…… ریال از محل (1ـ پرداخت نقدی 2ـ تبدیل مطالبات نقدی حاصل شده اشخاص از شرکت 3ـ انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته یا عواید حاصله از اضافه ارزش سهام جدید به سرمایه شرکت 4ـ تبدیل اوراق قرضه به سهام) تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت  مورد تصویب مجمع واقع شد.

ج : به هیات مدیره اختیار داده می شود که  نسبت به عملی نمودن افزایش سرمایه اقلام و پس از عملی شدن افزایش سرمایه به مبلغ …………….…… ریال (و یا تا میزان مبلغ …………….……ریال و یا تا مبلغ واریزی …………….…… ) حداکثر دو مدت…………….…… نسبت به ثبت آن در اداره ثبت شرکتها اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

1ـ رئیس جلسه …………… 2ـ ناظر جلسه ………..…… 3ـ ناظر جلسه ……….……     4- منشی جلسه ………..……

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص تبدیل سهام با نام به بی نام صورتجلسات سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت  ……………………………..    سهامی خاص به شماره ثبت  ………   در ساعت …………  مورخ  …………   با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بانام به بی نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام با نام شرکت به تعداد  …………    سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام  بی نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده …………  در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت  مبلغ……..……….. ریال منقسم به …………  سهم …………..…….. ریالی بی نام که تماماً 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.

ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت ………..   خاتمه یافته و به آقا/خانم ……………….……….. احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضا هیات رئیسه

نام و نام خانوادگی                 نام و نام خانوادگی               نام و نام خانوادگی            نام و نام خانوادگی

رئیس جلسه ………….………..       ناظر ………….………..           ناظر ………….………..            منشی ………………..

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص قبل و بعد از تبدیل سهام

نام و نام خانوادگی سهامدار                   شماره ملی                 تعداد و نوع سهام                             ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص تبدیل سهام بی نام به با نام صورتجلسات سهامی خاص)

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت   …………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت ………….. در ساعت …………..  مورخ …………..  با حضور کلیه سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی نام به بانام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد ……………… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام بانام تبدیل گردید. در نتیجه ماده ………  در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت  مبلغ ……………………..   ریال منقسم به ………………   سهم ……………….………..   ریالی

بانام که تماماً  / 35% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد. ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام بی نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بانام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت  ………  خاتمه یافته و به آقا/خانم ……………………..  احد از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص قبل و بعد از تبدیل سهام

نام و نام خانوادگی سهامدار                    شماره ملی                   تعداد و نوع سهام                          ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

بسمه تعالی

(در خصوص کاهش/ افزایش تعداد اعضاء هیأت مدیره در صورتجلسات سهامی خاص)

مجمع عمومی فوق العاده شرکت………………………………………………….. سهامی خاص به شماره ثبت…………………….. و شناسه ملی …………………. مورخ …………………… ساعت…………………….. با حضور کلیه/اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

ابتداد در اجرای ماده 101:

 آقای/خانم…………………………………….. به سمت رئیس جلسه

 آقای/خانم………………………………….. و …………………………………. به سمت نظار

 آقای/خانم…………………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب و رسمیت جلسه اعلام گردید. دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه.

تعداد اعضاء هیأت مدیره به………………………….. نفرکاهش/افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای/خانم………………………………….. احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

  

صورتجلسه هیات مدیره

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص تعیین سمت  و دارندگان امضاء مجاز در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف هیات مدیره باشد)

نام شرکت : ……………………………..

شماره ثبت شرکت : ……………………

سرمایه ثبت شده : …………………….

شناسه ملی : ………………………….

جلسه هیات مدیره شرکت ………………….. سهامی خاص ثبت شده به شماره ……………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……………… ساعت………… در محل قانونی (در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود)  تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 الف : 1ـ خانم/ آقای ……………………. به شماره ملی …………… به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای …………………… به شماره ملی …………….به سمت نایب رئیس هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای ……………………به شمارملی ……………….به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره

ب : کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی و اوراق عادی و اداری با امضاء ………………… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج:  اینجانبان اعضاء هیات مدیره ومدیر عامل ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و126  لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم.

د :  به خانم / آقای …………………… احدی از مدیران یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت  صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

محل امضاء اعضای هیات مدیره با ذکر سمت:

1 ـ ……………………….   2 ـ ………………………. 3ـ …………………….. 4 ـ  ………………………….

 

 

 • صورتجلسه هیات مدیره

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص نقل و انتقال سهام در صورتجلسات سهامی خاص در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف هیئت مدیره باشد)

نام شرکت : ………………………………….

شماره ثبت شرکت : …………………………

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ……………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….………  سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… … در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ……………………….……به شماره ملی ………. با واگذاری …………………….…… کلیه سهام خود به خانم/آقای  …………… به شماره ملی  …………… فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا (بستگی به نوع تصمیم متقاضی دارد)

خانم/آقای ……………………به شماره ملی  ……………………….. با واگذاری …………….…… سهم  از سهام خود به خانم/آقای……………………..…به شماره ملی ……………..  فرزند ……………  متولد……  به شماره شناسنامه……………  صادره از …………  به آدرس ……………  خیابان……………  کوچه……………  پلاک……………  کدپستی……………  تعداد سهام خود را به ……………  سهم کاهش داد.

امضاء اعضاء هیات مدیره با ذکر سمت آنها :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ………………

امضاء خریدار  ……………………….. امضاء فروشنده ……………………………….

 

نقل و انتقال سهام

 

 

 • صورتجلسه هیات مدیره

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص تغییر محل شرکت در صورتجلسات سهامی خاص)

نام شرکت : …………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ……………………………..

جلسه هیات مدیره شرکت ……….. سهامی خاص  ثبت شده به شماره ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… .ساعت ……………… در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: با عنایت به اختیار حاصله از تبصره ………………  ماده …………… اساسنامه شرکت تصویب شد. آدرس قانونی شرکت از ………………………  خیابان ………………  کوچه………………  پلاک………………  کدپستی………………  به آدرس ………………  خیابان ………………  کوچه………………  پلاک………………  کدپستی………………  تغییر یابد.

ب: به آقای / خانم  …………..………  احدی از مدیران یا سهامداران با وکیل رسمی شرکت  وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء اعضاء هیات مدیره:

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ……………………

 

 

 • صورتجلسه هیات مدیره

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص عملی شدن کاهش اختیاری سرمایه در صورتجلسات سهامی خاص)

نام شرکت : ………………………………………

شماره ثبت شرکت : …………………………

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ………………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….…………… سهامی خاص ثبت شده به شماره …………….… در ساعت ………… مورخ ………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء  در محل قانونی شرکت ( درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید.

 الف:  براساس مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….… شرکت که اختیار عملی شدن کاهش سرمایه اختیاری را به هیات مدیره تفویض نموده با رعایت تشریفات وفق اساسنامه و لایحه اصلاحی قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ …………….…… ریال به مبلغ  ………………… ریال منقسم به ………… سهم  …………………..…… ریالی با نام / بی نام و یا تواماً که تماماض پرداخت شده می باشد کاهش یافت.

ب: ماده …………  اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می گردد.

ج: به خانم/ آقای …………………..…… احدی از سهامداران – اعضای هیات مدیرهـ وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود. که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

1ـ …………………………..       2ـ…………………………..       3ـ…………………………..       4ـ…………………………..

 

 

 • صورتجلسه هیات مدیره

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص عملی شدن افزایش سرمایه صورتجلسات سهامی خاص)

نام شرکت : ………………………………..

شماره ثبت شرکت : …………………………

 سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : …………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت …………….……………سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در ساعت …………مورخ……….…… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید

الف: بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………… در خصوص افزایش سرمایه به هیات مدیره و با رعایت تشریفات مقرر اساسنامه و لایحه اصلاحی  قانون تجارت سرمایه شرکت از مبلغ………………………………………….. به مبلغ ………………….. از محل ………………………. ریال افزایش یافت.

ب: سرمایه شرکت مبلغ …………………………………….ریال منقسم به سهم …………………………ریالی با نام/ بی نام یا تواما که تماماً پرداخت شده می باشد افزایش یافت.

ج: ماده ……………….اساسنامه شرکت به شرح مذکور اصلاح می گردد.

د: به خانم/ آقای ……………………………………. احدی از اعضای هیات مدیره یا سهامداران یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای اعضای هیات مدیره:

 

مقالات بیشتر:

 

افزایش سرمایه شرکت

 

 

 • صورتجلسه هیئت مدیره

بسمه تعالی

(تصمیم در خصوص پرداخت سرمایه تعهدی صورتجلسات سهامی خاص)

جلسه هیئت مدیره شرکت …………………………………….. به شماره ثبت ……….. و شناسه ملی …………. در ساعت ……. با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیئت مدیره در محل شرکت تشکیل (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) گردید و سرمایه تعهدی شرکت
به مبلغ ……………………… ریال طی گواهی بانکی شماره ………………….. مورخ ……………………. بانک…………………… شعبه………………. پرداخت گردید بنابراین سرمایه شرکت 100% پرداخت شده می باشد.

در صورتیکه جلسه اکثریت می باشد رعایت تشریفات دعوت وفق اساسنامه الزامی است .

جلسه در ساعت …………. خاتمه یافت و به آقا/ خانم ……………………….. وکالت داده می شود با مراجعه به ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء دفاتر اقدام نمایند.

محل امضاء هیئت مدیره

  

صورتجلسه هیئت تصفیه

انحلال شرکت به دو شکل اختیاری و اجباری انجام می گردد و یک نفر به عنوان مدیر تصفیه انتخاب می شود که موظف است امور انحلال را به عهده بگیرد و در مدت 2 سال وضعیت مالی شرکت را معین نماید و حقوق سهامداران و میزان بدهی های شرکت را مشخص کند. در صورتی که وضعیت مالی شرکت طوری باشد که مدیر تصفیه نتواند به تنهایی نسبت به امور مربوطه اقدام کند یا به هر دلیلی مدیر تصفیه جدید بخواهد جایگزین مدیرتصفیه قبلی شود. صورتجلسه هیات تصفیه برای تصمیمات فوق تشکیل می گردد که به شرح ذیل می باشد:

 

بسمه تعالی

جلسه هیئت تصفیه شرکت منحله ………………..…………….. به شماره ثبت ……………….و شناسه ملی …………….  در حال تصفیه در ساعت …………. و مورخ ………….  در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل گردید و نسبت به موارد ذیل اتخاذ تصمیم گردید.

آقای ………………………….. به شماره ملی ……………. به سمت مدیر تصفیه انتخاب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و عادی شرکت با امضاء آقای/خانم  …………………………..  همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

جلسه در ساعت………….  خاتمه یافت و به آقای …………………………..   احدی از سهامداران و یا مدیرتصفیه با حق توکیل به غیر وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

بیشتر بدانید:

صورتجلسات با مسئولیت محدود

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟