لوگو پرشین ثبت

صورتجلسات موسسات

صورتجلسات موسسات

موسسات غیرتجاری، به موسساتی می گویند که برای امور غیرتجاری مانند امور ادبی، علمی، امور خیریه، حقوقی و … تشکیل می گردد که به دو صورت انتفاعی و غیرانتفاعی می باشد. تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، بنگاه یا کانون و … داشته باشند اما ثبت موسسات غیر تجاری با عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود. موسسات غیر تجاری بین دو یا چند نفر تشکیل میشود و میتواند فاقد سرمایه اولیه باشد. در صورت وجود سرمایه، هرکس به میزان سهم الشرکه خود در برابر اشخاص ثالث مسئولیت دارد. پس از ثبت موسسات در صورتیکه شرکا و یا اعضا هیات مدیره بخواهند تغییراتی در اساسنامه شرکت، موضوع فعالیت و اعضا بدهند، می بایست در خواست خود را پس از تشکیل جلسات مربوطه در قالب صورتجلسات موسسات ارائه نمایند.

 

همچنین بخوانید:

ثبت موسسات غیر تجاری

 

نمونه صورتجلسات موسسات

متن های داخل پرانتز به صورت راهنما بوده و می تواند در صورت لزوم حذف گردد.

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

(تصمیم در خصوص تغییر محل در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه در تاریخ ……………………… ساعت …………………… با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به تغییر محل موسسه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

محل موسسه از (آدرس قبلی ) تهران …………… خیابان…………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک……………  کدپستی……………………. تلفن……………………………

به (آدرس جدید):  تهران …………… خیابان………………………………………………………………… کوچه……………….……… پلاک………… کد پستی…………………………  تلفن…………………  انتقال یافت در نتیجه ماده  ……..……اساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای……………………. احدی از موسسه (یا مدیرعامل در صورتیکه از بین شرکاء باشد) یا وکیل رسمی موسسه وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

 

 • صورتجلسه هیات مدیره

(تصمیم در خصوص تغییر محل در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه هیئت مدیره موسسه ………………………….. در تاریخ  ………….………… ساعت  ……………………..……… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به تغییر محل موسسه اتخاذ تصمیم شد.

محل موسسه از آدرس قبلی …………………………………………………………………………………….

به آدرس جدید  ……………………..……………………..……………………………………………………  کدپستی : ………………………. انتقال یافت .

آقای/ خانم   ………………………………احدی از شرکاء (یا وکیل رسمی یا مدیرعامل موسسه در صورتی که از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود (با حق توکیل به غیر / بدون حق توکیل به غیر) تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

(تصمیم در خصوص تغییر نام شرکت در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ  …………. ساعت ……. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به تغییرنام موسسه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از شور و بررسی مقرر گردید نام موسسه از ……..…..……….…. به  ……..…..…………..…. تغییر یابد در نتیجه ماده ……………………… اساسنامه بشرح مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ………………………… احدی از شرکا (مدیرعامل و … در صورتیکه از بین شرکاء باشد) وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

(تصمیم در خصوص کاهش سرمایه از طریق کاهش سهم الشرکه در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ………………….. ساعت …………….. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی موسسه تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

دستور جلسه: کاهش سرمایه از کاهش سهم الشرکه

خانم / آقای …………… به شماره ملی ………………….  با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.

خانم / آقای …………… به شماره ملی ………………….. با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.

خانم / آقای …………… به شماره ملی ………………….. با دریافت ………….. ریال ا ز صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به میزان……………. ریال کاهش داد.

سرمایه موسسه از مبلغ……………………. ریال به …………………… ریال کاهش یافت. در نتیجه ماده ……………. اساسنامه موسسه به شرح فوق اصلاح می گردد.

کلیه شرکاء به خانم / آقای …………………… احدی از شرکاء (یا ذوکیل رسمی موسسه) وکالت دادند ضمن حضور در اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

همچنین بخوانید:

افزایش سرمایه شرکت

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

(تصمیم در خصوص افزایش سرمایه از طریق افزایش سهم الشرکه در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه ………………………….

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………. در تاریخ ………….. ساعت ……… با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از بحث و تبادل نظر در خصوص  وضعیت مالی موسسه

خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

خانم /آقای……………….. به شماره ملی ………………… با پرداخت……………….. ریال به صندوق موسسه سهم الشرکه خود را به میزان ………………. ریال افزایش داد.

در نتیجه سرمایه موسسه از مبلغ …………………………….. به  …………………………….. .ریال افزایش و ماده ………………….. اساسنامه بنحو مذکور اصلاح می گردد.

مدیر عامل اقرار به دریافت مبلغ افزایش سرمایه نمود.

به خانم / آقای ……………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی موسسه وکالت داده شد که ضمن حضوردر  اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

(افزایش سرمایه از طریق ورود شریک در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه …………………….  در تاریخ ………… ساعت ……… با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به افزایش سرمایه و ورود شریک جدید  اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره در خصوص وضعیت موسسه تصمیم گرفته شد که:

1ـ خانم / آقای ………………….  فرزند……… متولد ……… شماره شناسنامه……………………  و شماره ملی ………………………. صادره از ……. به آدرس …………………………………………………………………………………………….. با پرداخت …………………… ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء درآمد.

2ـ خانم / آقای …………………. فرزند……… متولد ……… شماره شناسنامه……………………….  و شماره ملی صادره از ……. به آدرس …………………………………………………………………………………………….. با پرداخت …………………… ریال به صندوق موسسه در زمره شرکاء درآمد.

مدیر عامل موسسه اقرار به دریافت مبلغ افزایش یافته نمود.

سرمایه موسسه از مبلغ  …………………. ریال به  …………………. ریال افزایش یافت. در نتیجه ماده ………. اساسنامه به شرح مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی موسسه وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

بیشتر بدانید:

کاهش سرمایه شرکت

 

 

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

(تصمیم در خصوص کاهش سرمایه و خروج شریک در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه  مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ ……………………………..  ساعت ………………………. موسسه با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به کاهش سرمایه و خروج شریک اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از تبادل نظر در خصوص دستور جلسه:

خانم / آقای ………………………………………… به شماره ملی …………………… با دریافت …………………………….. ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.

خانم / آقای …………………………………………. به شماره ملی ……………………… با دریافت …………………………….. ریال سهم الشرکه خود از صندوق موسسه از موسسه خارج و دیگر هیچ گونه حق و سمتی ندارد.

در نتیجه سرمایه  از ……………………………………. ریال به …………………………………. ریال کاهش یافت و  ماده…………. اساسنامه به نحو مذکور اصلاح می گردد.

به خانم / آقای …………………………………………. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی موسسه وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت وامضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

(تصمیم در خصوص تغییر و یا الحاق موضوع در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ …………  ساعت …….. با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به تغییر یا الحاق مواردی به موضوع موسسه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

موضوع موسسه بشرح زیر تغییر یافت یا مواردی به موضوع موسسه الحاق شد.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

درنتیجه موضوع موسسه به شرح ذیل می باشد:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

در نتیجه ماده………………………. اساسنامه موسسه بشرح فوق اصلاح می گردد.

به خانم / آقای ………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی موسسه وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

(تصمیم در خصوص نقل و انتقال در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده در تاریخ …………………….. ساعت با حضور کلیه شرکاء/ اکثریت شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به نقل و انتقال سهم الشرکه خانم ها / آقایان ………………………………….  به خانم ها / آقایان ………………………………….  بشرح ذیل  اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

پس از مذاکره مقرر شد که خانم / آقای ……………………………… به شماره ملی …………………… که دارای …………………………. ریال سهم الشرکه می باشد با رعایت مفاد ماده 103 قانون تجارت و بموجب سند صلح به شماره …………… مورخ ……………. صادره از دفتراسناد رسمی ………………. حوزه ثبتی …………… کلیه سهم الشرکه / یا مقداری از سهم الشرکه خود را به خانم / آقای……………………………. فرزند ……………….. متولد ……………. شماره شناسنامه ………….. و شناسه ملی ……………  آدرس محل سکونت…………………………………………………………………………………… منتقل و از موسسه خارج  شد و دیگر هیچ گونه حق و سمتی در موسسه ندارد و این نقل و انتقال سهم الشرکه مورد موافقت کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء با رعایت مفاد ماده 102 قانون تجارت قرار گرفت.

به خانم / آقای ……………………………  احدی از شرکاء (یا وکیل رسمی موسسه) وکالت داده شد که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

بیشتر بدانید:

الحاق موضوع شرکت

 

 

 • صورتجلسه هیات مدیره

(تصمیم در خصوص تعیین وضعیت امضا در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه هیئت مدیره موسسه …………………………  در تاریخ ……………… ساعت با حضور کلیه اعضاء هیات مدیره /  اکثریت اعضای هیات مدیره در محل موسسه تشکیل و نسبت به تعیین سمت و تعیین دارندگان حق امضاء اتخاذ تصمیم شد.

1ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت رئیس هیئت مدیره

2ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت نایب هیئت مدیره

3ـ خانم/ آقای …………………….. به شماره ملی ………………. به سمت مدیر عامل موسسه انتخاب گردیدند.

کلیه اسناد و مدارک و اوراق بهاء دار با امضاء مشترک خانم ها/ آقایان …………………………………..  همراه با مهر موسسه معتبر می باشد.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای ……………………. احدی از شرکاء یا عضو هیئت مدیره یا وکیل رسمی موسسه وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

(تصمیم در خصوص انتخاب مدیران در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده موسسه در تاریخ …………………. ساعت …………..  با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء تشکیل و نسبت به انتخاب اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل اتخاد تصمیم شد.

نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

1ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

2ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

3ـ خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

در خصوص دستور جلسه:

1ـ خانم / آقای …………………………….  به شماره ملی …………….  امضاء

2ـ خانم / آقای ……………………………. به شماره ملی …………….    امضاء

3ـ خانم / آقای …………………………….   به شماره ملی …………….  امضاء

به سمت اعضای هیئت مدیره موسسه برای مدت …………   سال (یا بمدت نامحدود) انتخاب و با امضاء ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام می نمایند.

ج: اینجانبان اعضاء هیات مدیره و بازرسین ضمن قبولی سمت خود اقرار می نمائیم که هیچگونه سوء پیشینه کیفری نداشته و ممنوعیت اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و  126 لایحه اصلاحی قانون تجارت را نداریم .

به خانم / آقای …………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی موسسه وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

(تصمیم در خصوص انحلال شرکت در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه در تاریخ ………………….  ساعت ………………  با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل موسسه تشکیل و نسبت به انحلال موسسه اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                                                       میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

در خصوص انحلال موسسه بحث و بررسی  بعمل آمد والنهایه مقرر گردید که موسسه منحل شود  در نتیجه خانم / آقای ………………………. به شماره ملی ………………………….. به آدرس………………………………………………………………………………… کدپستی : …………………………… به سمت مدیر تصفیه انتخاب شد و مدیرتصفیه ضمن  اعلام قبولی سمت اقرار به دریافت اسناد و مدارک و دفاتر و دارایی های موسسه نمود.

به خانم / آقای …………………………….. احدی از شرکاء یا وکیل رسمی موسسه وکالت داده می شودکه ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

مقالات بیشتر:

انحلال شرکت

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

(تصمیم در خصوص تاسیس شعبه در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه در تاریخ ………… ساعت ……..  با حضور کلیه شرکاء / اکثریت شرکاء در محل قانونی موسسه تشکیل و نسبت تأسیس شعبه بشرح ذیل اتخاذ تصمیم شد.

نام شرکاء                     میزان سهم الشرکه

 1. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 2. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه
 3. خانم / آقای …………………………. دارای …………………………. ریال سهم الشرکه

ضرورت  تأسیس شعبه در شهرستان ………………………. مورد بحث و بررسی قرار گرفت در نتیجه مقرر گردید که شعبه موسسه در شهرستان …………………. به آدرس: خیابان……………………………… کوچه …………………… پلاک ………………. کدپستی : ……………………….  تعیین و خانم / آقای ……………………  به شماره ملی ……………………………  فرزند ……………………. متولد ………….. .به سمت مدیر شعبه تعیین شدند.

به خانم / آقای ………………………………… احدی از شرکاء یا وکیل رسمی موسسه وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق النسب و امضاء ذیل دفتر ثبت اقدام نماید.

 

 • صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

(تصمیم در خصوص افزایش / کاهش تعداد اعضا هیئت مدیره در صورتجلسات موسسات)

نام موسسه …………………………..

شماره ثبت ……………………………

شناسه ملی ………………………..

سرمایه ثبت شده ……………… ریال

جلسه مجمع عمومی فوق العاده موسسه  ………………………………..  و شناسه ملی ……………………… با مسئولیت محدود به شماره ثبت ……….. مورخ  ……………………  ساعت  ………………….  با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران در محل قانونی موسسه تشکیل گردید و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

 1. آقای/ خانم  …………………………………  دارنده  ………………………..  ریال سهم الشرکه
 2. آقای/ خانم  …………………………………  دارنده  ………………………..  ریال سهم الشرکه
 3. آقای/ خانم  …………………………………  دارنده  ………………………..  ریال سهم الشرکه

دستور جلسه کاهش/ افزایش تعداد مدیران و اصلاح ماده اساسنامه

تعداد اعضاء هیأت مدیره به …………… نفرکاهش/ افزایش یافت و ماده مربوطه اساسنامه اصلاح گردید.

به آقای / خانم ………………………………..  احدی از شرکاء وکالت داده می شود تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

 

مراحل ثبت صورتجلسات موسسات

 1. مراجعه به سایت ثبت شرکت ها به نشانی sherkat.ssaa.ir
 2. از قسمت ثبت تغییرات در گام اول و دوم اطلاعات موسسه را وارد نمایید
 3. با انتخاب عنوان صورتجلسه تصمیماتی که در قانون مختص به آن صورتجلسه باشد در گام سوم به صورت لیست قابل انتخاب است
 4. باتوجه به صورتجلسه فعلی تصمبمات مندرج در صورتجلسه انتخاب گردد (انتخاب تصمیمات بیشتر و یا حذف تصمیمی که در صورتجلسه وجود دارد اما در سامانه درج نشود منجر به رد درخواست می گردد)
 5. شماره پیگیری که در گام سوم از سمت سامانه داده می شود یادداشت نمایید. (این شماره از طریق پیامک به شماره همراه مندرج در سامانه ارسال می گردد)
 6. درج تمامی اطلاعات ستاره دار خواسته شده مرتبط با تصمیمات جلسه الزامی است. بدیهی است (عدم درج صحیح موارد خواسته شده منجر به رد درخواست خواهد شد)
 7. در هر مرحله از ثبت موقت صورتجلسه می توان اطلاعات مندرج در گام های قبلی را اصلاح نمود
 8. در گام نهایی تایید اطلاعات و مدارک صورتجلسه برای ثبت نهایی درخواست الزامی است
 9. پس از ثبت نهایی صورتجلسه گزینه چاپ رسید پذیرش فعال می گردد که می بایست به صورت عمودی پرینت گرفته شده و به همراه صورتجلسه و مدارک ارسال گردد

 

نکات مهم در خصوص ثبت صورتجلسات موسسات

 1. صورتجلسات موسسات در دو نسخه تنظیم گردد و به امضا حاضرین برسد، در صورتی که مجوز از ارگان و سازمان خاصی دارند می بایست مهر آن سازمان نیز در ذیل صورتجلسات خورده باشد
 2. تمام صورتجلسات موسسات تنظیمی بر روی سربرگ موسسه و ممهور به مهر موسسه باشد
 3. از تاریخ صورتجلسه انحلال تنها 3 روز تقویمی فرصت ارسال مدارک به اداره ثبت شرکتها وجود دارد
 4. در خصوص نقل و انتقال سهام، یک نسخه از صورتجلسه به اداره دارائی تحویل می گردد و پس ازتنظیم مفاصا حساب و تشریفات مربوطه سند صلح در دفتر اسناد رسمی تنظیم می گردد و به همراه سایر مدارک ظرف مدت یک ماه به اداره ثبت شرکتها ارسال می گردد و بارکدپستی در سامانه درج می گردد
 5. ارائه اصل روزنامه ای که آگهی دعوت مجمع در آن درج گردیده است به همراه سایر مدارک الزامی است
 6. ارائه لیست شرکا در جلسات مجامع و همچنین ارائه لیست شرکا قبل و بعد از تغییرات سرمایه (افزایش، کاهش و نقل و انتقال سهام) در صورتجلسات موسسات الزامی است
 7. برای ثبت لوگو اراپه صورتجلسه انتخاب مدیران الزامی است
 8. باتوجه به لینک شدن اداره ثبت احوال با اداره ثبت شرکتها، ارائه مدارک شناسایی اشخاص ضروری نمی باشد
 9. ارائه نامه نمایندگی در صورت وجود شخص حقوقی در اعضا الزامی است
 10. ثبت صورتجلسات با مراجعه به سایت ثبت شرکتها امکان پذیر است

 

آموزش گام به گام ثبت صورتجلسه

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟