لوگو پرشین ثبت

عضویت در اتاق بازرگانی

عضویت در اتاق بازرگانی

بر اساس قوانین و آیین نامه های ثبت شده، اشخاص حقیقی یا حقوقی که در ایران به امور بازرگانی، صنعتی و امور مربوط به آن می پردازند می توانند عضو اتاق بازرگانی شوند. عضویت در اتاق بازرگانی موکول به ثبت نام تجار در دفتر ثبت تجاری می باشد.

کسانی که در زمینه های تجارتی و بازرگانی فعالیت می کنند می توانند با عضویت در اتاق بازرگانی از خدمات و تسهیلات این نهاد از جمله اطلاع از فهرست کسب و کارهای جدید، مشاوره در زمینه کسب و کارهای مختلف، ثبت لوگو علامت تجاری و سایر خدمات مربوطه بهره مند گردند.

 

بیشتر بدانید:

اخذ کارت بازرگانی

شرایط و مدارک مورد نیاز برای عضویت در اتاق بازرگانی اشخاص حقوقی

 1. گیرنده کارت باید حائز شرایط مندرج در بندهای ۱/۱/۲ ،۱/۱/۱و ۱/۱/۶ باشد و تعهدنامه موضوع ماده دو آیین نامه را به نمایندگی شخص حقوقی امضاء نماید
 2. گواهی ثبت در دفتر تجارتی از حوزه مربوط
 3. دو قطعه عکس تمام رخ ۶*۴ گیرنده کارت
 4. تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل
 5. روزنامه تأسیس و آخرین تغییرات (تغییرات آدرس، هیئت مدیره، امضا)
 6. پرداخت حق عضویت

نکته 1- اشخاص حقوقی که در شهرستانها دارای شعب هستند می توانند برای مدیر شعبه درخواست عضویت در اتاق شهرستان را بنمایند.
مدیر شعبه نیز باید حائز همان شرایطی باشد که برای عضویت مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره لازم است.
نکته 2- اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی که مجوز برای فعالیت اقتصادی در ایران داشته و حائز شرایط عضویت در اتاق باشند، به جای تصویر شناسنامه گیرنده کارت، تصویر گذرنامه او را ضمیمه سایر مدارک خواهند نمود.

شرایط و مدارک مورد نیاز برای عضویت در اتاق بازرگانی اشخاص حقوقی

 1. داشتن حداقل ۲۳سال
 2. داشتن برگ پایان خدمت / معافبت برای آقایان
 3. جواز تاسیس تأسیس و بهره برداری، پروانه کسب، سند مالکیت، اجاره نامه محل کسب یا مدرکی دال بر فعالیت مربوطه و یا ارائه مدرک تحصیلی در زمینه های مذکور
 4. تأیید صلاحیت اخلاقی – تجربی – مالی متقاضی توسط 2 نفر از دارندگان کارت عضویت اتاق یا کارت بازرگانی با سال سابقه یا تأیید ۲نفر از اعضاء هیأت نمایندگان اتاق
 5. امضاء تعهد نامه موضوع ماده ۲ آیین نامه
 6. گواهی عدم سوء پیشینه کیفری
 7. گواهی ثبت در دفتر تجارتی
 8. داشتن محل کار با ارائه مدارک مثبته به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن (در صورت تغییر به اتاق بازرگانی اعلام گردد)
 9. دو قطعه عکس تمام رخ ۶*۴جدید با پشت زمینه روشن
 10. تصویر شناسنامه و کارت ملی
 11. پرداخت حق عضویت

  

تعهدنامه عضویت در اتاق بازرگانی

متقاضیان عضویت یا تجدید عضویت در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مکلفند تعهدنامه زیر را امضاء نمایند.

بسمه تعالی
تعهدنامه عضویت در اتاقهای بازرگانی وصنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران

اینجانب ……………. (شخص حقیقی یا حقوقی)  متقاضی عضویت در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شهرستان ……………… بدینوسیله اعلام تعهد می نمایم.

در اشتغال به فعالیت های بازرگانی، تولیدی و خدماتی همواره خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود دانسته و رعایت امانت و اخلاق حسنه و عرف و شئون تجاری را در عملیات و معاملات خود نموده و به پیمانها و قراردادها و رعایت قوانین مقرر پایبند خواهم بود.

شایستگی اخلاقی و اجتماعی و مالی لازم برای استفاده سالم از کارت عضویت و بهره گیری از خدمات اتاق و همکاری با آن را دارا هستم.

از هر فعل یا ترک فعلی که به امنیت اقتصادی داخلی یا خارجی کشور لطمه بزند و اعتبار جمهوری اسلامی ایران را خدشه دار نماید پرهیز خواهم نمود.

در جهت حل و فصل دوستانه و مسالمت آمیز کلیه اختلافاتی که در جریان یا بر اثر عملیات یا معاملات تجاری اینجانب بوجود آید، نهایت کوشش را خواهم نمود.

در صورت تخلف از مفاد این تعهدنامه، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران حق تصمیم گیری در مورد تعلیق یا لغو عضویت یا محروم نمودن اینجانب از خدماتی را که توسط اتاق ارائه میشود خواهد داشت و پیامدهای آن را می پذیرم.

امضاء و مهر

لغو عضویت دراتاق بازرگانی و تعلیق آن

عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی در اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن با وقوع شرایط زیر بسته به مورد به حال تعلیق در می آید و یا لغو می گردد.

 •  سلب یکی از شرایط عضویت
 •  تصمیمات مراجع قضائی به تعلیق یا لغو عضویت اشخاص حقیقی یا حقوقی دراتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن.
 • نقض مفاد تعهدنامه موضوع ماده ۲آیین نامه وارتکاب با تخلفات مغایر شئونات و اخلاق تجاری

نکته:  رسیدگی و اتخاذ تصمیم در موارد دوم و سوم فوق با کمیسیون موضوع ماده پنج این آیین نامه خواهد بود.
نکته: اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن موظف هستند که تصمیمات موضوع بند یک اجرا و مراتب را به اتاق ایران اعلام کند.

 

همچنین بخوانید:

ابطال و تعلیق کارت بازرگانی

 

مدت اعتبار کارت عضویت در اتاق بازرگانی و تعداد آن

هیچ شخص اعم از حقیقی یا حقوقی نمی تواند بیشتر از یک کارت عضویت داشته باشد، مگر آنکه شخص حقیقی علاوه بر دریافت کارت عضویت برای خود به عنوان نماینده شخص حقوقی عضو اتاق بازرگانی شود.
کارتهایی که برای شعبات اشخاص حقوقی صادر می گردد، به عنوان کارت اضافی تلقی می گردد.
مدت اعتبار کارت عضویت یک سال است که با تقاضای عضو و بقای شرایط عضویت، قابل تمدید خواهد بود.

 

  بیشتر بدانید:

تمدید کارت بازرگانی

ثبت نام در دفاتر تجاری جهت عضویت در اتاق بازرگانی

از مدارک مورد نیاز برای عضویت در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، برگه ثبت نام در دفاتر تجاری است، بدین منظور ذیلا در خصوص نحوه ثبت نام در دفاتر تجاری توضیح داده می شود

دفتر ثبت تجاری دفتری برای درج اسامی تجار (اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد) و اطلاعاتی از آن ها می باشد که ثبت نام آن به صورت الکترونیکی و در سایت اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری قابل انجام است.

ثبت اطلاعات مربوطه در دفتر مورد نظر یک عمل اداری است و اداره ثبت هیچ گونه رسیدگی و تحقیقی راجع به صحت و سقم اظهاراتی که از طرف تاجر می شود به عمل نمی آورد لذا مهم است که در ورود اطلاعات مربوطه دقت لازم به عمل آید.

نکته: در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تاسیس کند کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند اعم از ایرانی و خارجی به استثناء کسبه ی جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجاری ثبت نمایند.

برای ثبت در دفتر تجاری باید اظهارنامه ای در 3 نسخه (طبق نمونه های موجود) تنظیم و به دفتر ثبت تجارتی تسلیم گردد.

  

اطلاعات مورد نیاز برای ثبت دفاتر تجاری

 1. نام شخصی و نام خانوادگی بازرگان و رئیس بنگاه و مدیران شرکت و اسم تجارتخانه یا بنگاه یا شرکت
 2. تاریخ و محل تولد و شماره شناسنامه و محل صدور آن
 3. تاریخ ورود به ایران و شماره و محل صدور پروانه اقامت (اگر اظهارنامه تبعه خارجی باشد)
 4. تابعیت اصلی و تابعیت فعلی (قید تاریخ و طرز تحصیل در صورت تحصیل در تابعیت دیگر)
 5. میزان سرمایه در شرکت های تجاری
 6. محل اقامت شخصی، محل تجارتخانه یا بنگاه (نشانی کامل) – محل مرکز اصلی شرکت و شعب آن
 7. شماره تلفن ، عنوان تلگرافی ، کتاب رمز تجارتی (درصورت وجود)
 8. شماره ثبت منگنه و پلمپ دفاتر تجاری که به موجب مواد 6 و 12 قانون تجارت
 9. رشته تجارت (تجارت داخلی یا تجارت خارجی یا هر دو)
 10. قید شماره ثبت علائم تجاری (چنانچه داشته باشند)

نکته: در اظهارنامه شرکت یا تجارتخانه که معاملات داخلی انجام میدهد نوع معاملات و ارقام کالاهای مورد معامله تعیین شود.

نکته: در اظهارنامه شرکت یا تجارتخانه یا بنگاهی که به تجارت خارجی اشتغال باید تعیین شود که وارد و یا صادر کننده حق العمل کار یا هر سه چه کسی است و ارقام کالای عمده ای که صادر یا وارد می نماید مشخص گردد.

متصدی دفتر ثبت تجارتی موظف است اظهارنامه را در ظرف ده روز خود در سه نسخه ثبت و ضمن قید کردن شماره ثبت و تاریخ و اسم دفتر ثبت تجارتی محل امضاء و مهر نماید.

یک نسخه را با تصدیق به اینکه اظهارنامه مزبور ثبت شده است و به اظهارکننده تسلیم نماید و نسخه دیگر را به وزارت اقتصادی ارسال کند.

اظهارنامه ای که برای این منظور تصدیق شده است به عنوان دفتر ثبت تجارتی می باشد.

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟