لوگو پرشین ثبت

نقل و انتقال سهام

نقل و انتقال سهام

در شرکتهای سهامی سرمایه شرکت از تعدادی سهام تشکیل می شود که توسط موسسین شرکت و سهامداران تامین می شود به عنوان مثال وقتی سرمایه شرکت یک میلیون ریال باشد منقسم به 100 سهم ده هزار ریالی می گردد و یا در شرکتهای با مسئولیت محدود تقسیم بر تعداد شرکا میشود تا سرمایه فوق تامین گردد. سهام در واقع تامین کننده میزان مشارکت هر فرد در سود و زیان و تعهدات شرکت است و ورقه سهم سندی قابل معامله است که فقط در شرکتهای سهامی وجود دارد و تا وقتی شرکت به ثبت نرسیده باشد صدور آن ممنوع است. افراد بر اساس قانون و با رعایت تشریفات قانونی معین شده می توانند اقدام به نقل و انتقال سهام خود نمایند.

 

نکات مهم در خصوص نقل و انتقال سهام

 1. سهام شرکت در شرکتهای سهامی بانام و بی نام بوده و در شرکتهای با مسئولیت محدود به صورت نقدی و غیر نقدی و بر حسب ریال می باشد نه برحسب درصد و تعداد سهم
 2. تمامی سهام شرکت نمی تواند بی نام باشد اما محدودیتی برای سهام با نام وجود ندارد زیرا اعضا هیئت مدیره شرکتهای سهامی مکلفند بر طبق تعداد مشخص شده در اساسنامه سهام وثیقه داشته باشند که حتما باید نوع سهام در این خصوص بانام باشد
 3. تعدادی از سهام نیز تحت عنوان سهام ممتاز در چارچوب قانون امتیازات و مزایایی را در  بر دارد
 4. در صورتی که پس از نقل و انتقال و تعیین سمت، صاحبین امضا تغییر نمایند میتوان در ثبت لوگو تغییرات انجام داد هرچند لوگو از ابتدا به نام شرکت ثبت گردیده است
 5. در شرکتهای سهامی عام مبلغ اسمی هر سهم نباید از ده هزار ریال بیشتر باشد
 6. شرکت هر زمان که بخواهد می تواند تمام یا قسمتی از مبلغ پرداخت نشده را مطالبه نماید و مراتب را در طی آگهی در روزنامه کثیرالانتشار به اطلاع برساند که در صورتی که سهامداران مبلغ را در زمان معین شده پرداخت ننمایند مشمول خسارت خواهند شد
 7. سهم بانام سهمی است که به مالکیت شخصی رسیده باشد اما سهم بی نام به عنوان سند در وجه حامل تنظیم می شود
 8. مطابق ماده ۴۰ لایحه اصلاحی قانون تجارت، نقل و انتقال سهام بانام، باید در دفتر سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال دهنده یا وکیل یا نماینده قانونی او باید انتقال را در دفتر انتقال سهام امضاء کند
 9. نقل و انتقال سهام بی نام صورت قبض است و برای انتقال آن نیاز به شکیل مجمع و تشریفات نیست
 10. در شرکتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام ولو اینکه در اساسنامه خلاف آن قید شده باشد می توانند بدون کسب موفقت مدیران و یا تشکیل مجمع نسبت به نقل و انتقال سهام اقدام نمایند
 11. نقل و انتقال در شرکتهای سهامی خاص بنابر مواد اساسنامه میتواند با موافقت مدیران و تشکیل مجمع صورت پذیرد
 12. نقل و انتقال در شرکتهای سهامی خاص منوط به پرداخت مفاصا حساب مالیاتی است
 13. در شرکتهایی با مسئولیت محدود دریافت سند صلح در خصوص نقل و انتقال الزامی است

 

بیشتر بدانید:

افزایش سرمایه شرکت

 

 

مدارک مورد نیاز و مراحل نقل و انتقال سهام در شرکتهای سهامی خاص

 1. تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و یا هیات مدیره (طبق اساسنامه) در خصوص نقل و انتقال
 2. انجام تشریفات آگهی دعوت در صورتی که مجمع با اکثریت سهامداران تشکیل شود
 3. ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده امضا شده توسط مجمع، خریداران و فروشندگان به اداره مالیات
 4. دریافت برگه مفاصاحساب نقل و انتقال سهام از اداره مالیات
 5. کپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص حاضر در مجمع
 6. کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و فروشنده
 7. روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
 8. لیست سهامداران قبل و بعد از نقل و انتقال

 

مدارک مورد نیاز و مراحل نقل و انتقال سهام در شرکتهای با مسئولیت محدود

 1. تنظیم صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و یا هیات مدیره (طبق اساسنامه) در خصوص نقل و انتقال
 2. انجام تشریفات آگهی دعوت در صورتی که مجمع با اکثریت شرکا تشکیل گردد
 3. ارائه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره امضا شده توسط مجمع، خریداران و فروشندگان به دفتر اسناد رسمی
 4. درخواست صدور سند صلح توسط دفترخانه
 5. مراجعه به دارایی و پرداخت 4 درصد از مبلغ مورد انتقال و دریافت برگه نقل و انتقال
 6. مراجعه به دفتر اسناد رسمی مربوطه و ارائه برگه نقل و انتقال
 7. دریافت سند صلح از دفترخانه
 8. کپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص حاضر در مجمع
 9. کپی شناسنامه و کارت ملی خریدار و فروشنده
 10. روزنامه تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
 11. لیست شرکا قبل و بعد از نقل و انتقال

 

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص نقل و انتقال سهام

(در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف مجمع باشد)

بسمه تعالی

نام شرکت : ……………………………..

شماره ثبت شرکت : ……………………

سرمایه ثبت شده : ……………………

شناسه ملی : ………………………….

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………………………… سهامی خاص ثبت شده به شماره ………… در تاریخ ………. ساعت…………….  با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: در اجرای مفاد ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

1ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ………………………… به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

ب: دستور جلسه اتخاذ تصمیم در خصوص نقل و  انتقال سهام، مجمع موافقت  و تصویب نمود که:

خانم / آقای …………… به شماره ملی ……….. با واگذاری …………… سهم کلیه سهام خود به خانم / آقای …………… به شماره ملی ………….  فرزند ………… به شماره شناسنامه…………… متولد…………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان…………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی …………… از شرکت خارج شد.

و یا:

خانم / آقای ………… به شماره ملی ……….  با واگذاری…………… سهم به خانم / آقای……………به شماره ملی ………..  فرزند …………… به شماره شناسنامه ………… متولد ………… صادره از…………… ساکن …………… خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی …………… تعداد سهام خود را به سهم کاهش داد.

امضاء هیات رئیسه:

رئیس جلسه: ………………………   ناظر جلسه :  ……………………… ناظر جلسه : ……………………… منشی جلسه : ………………………

امضاء خریدار   ……………….. امضاء فروشنده ……………………..

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ………….. ساعت …………….. شرکت ………………………………. سهامی خاص قبل و بعد از نقل و انتقال

نام و نام خانوادگی سهامدار              شماره ملی         تعداد و نوع سهام                  ارزش سهام

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

……………………..                            ……………               …………………..                      ………………………

 

بیشتر بدانید:

صورتجلسات سهامی خاص

 

 

صورتجلسه هیات مدیره در خصوص نقل و انتقال سهام

(در صورتیکه وفق اساسنامه از وظایف هیئت مدیره باشد)

بسمه تعالی

نام شرکت : ………………………………….

شماره ثبت شرکت : …………………………

سرمایه ثبت شده : …………….……………

شناسه ملی : ……………………………..

صورتجلسه هیات مدیره شرکت ………….………….………  سهامی خاص ثبت شده به شماره …………… با حضور کلیه / اکثریت اعضاء در تاریخ ……… ساعت…… در محل شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

هیات مدیره موافقت نمود که خانم/آقای ……………………….……به شماره ملی ………. با واگذاری …………………….…… کلیه سهام خود به خانم/آقای  …………… به شماره ملی  …………… فرزند …………… متولد …………… به شماره شناسنامه …………… صادره از…………… به آدرس خیابان …………… کوچه …………… پلاک …………… کدپستی…………… از شرکت خارج شد.

و یا (بستگی به نوع تصمیم متقاضی دارد)

خانم/آقای ……………………به شماره ملی  ……………………….. با واگذاری …………….…… سهم  از سهام خود به خانم/آقای……………………..…به شماره ملی ……………..  فرزند ……………  متولد……  به شماره شناسنامه……………  صادره از …………  به آدرس ……………  خیابان……………  کوچه……………  پلاک……………  کدپستی……………  تعداد سهام خود را به ……………  سهم کاهش داد.

امضاء اعضاء هیات مدیره با ذکر سمت آنها :

1 ـ ……………………   2 ـ ……………………   3ـ ……………………    4 ـ  ………………

امضاء خریدار  ……………………….. امضاء فروشنده ……………………………….

 

مراحل و نحوه ثبت صورتجلسه نقل و انتقال سهام

 1. مراجعه به سایت ثبت شرکتها به نشانی irsherkat.ssaa.ir
 2. ثبت صورتجلسات تغییرات
 3. ورود اطلاعات مربوطه بر اساس صورتجلسه
 4. یادداشت شماره پیگیری ارائه شده توسط سایت
 5. پذیرش نهایی
 6. چاپ رسید پذیرش (2سری)
 7. ارسال برابرباصل مدارک و اسنادنقل و انتقال به همراه اصل صورتجلسات و سایر  مدارک به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری از طریق پست
 8. درج بارکد و تاریخ پست در سامانه
 9. دریافت اصل آگهی توسط وکیل و یا امضا کننده دفتر از اداره ثبت شرکتها
 10. پرداخت روزنامه رسمی و کثیرالانتشار

بیشتر بدانید:

صورتجلسات با مسئولیت محدود

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟