لوگو پرشین ثبت

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

موسسات غیرتجاری، به موسساتی می گویند که برای امور غیرتجاری مانند امور ادبی، علمی، امور خیریه، حقوقی و … تشکیل می گردد که به دوصورت انتفاعی و غیرانتفاعی می باشد. تشکیلات و موسسات مزبور می توانند عناوینی از قبیل انجمن، بنگاه یا کانون و … داشته باشند اما ثبت موسسات غیر تجاری با عناوینی که اختصاص به تشکیلات دولتی و کشوری دارد از طرف موسسات مزبور ممکن نخواهد بود.

موسسه غیر انتفاعی به موسساتی گفته می شود که هدف اصلی آن حمایت و پشتیبانی از یک موضوع بدون هیچگونه مقصود تجاری می باشد و بدون سهامدار است، یعنی در صورت تولید به کسی سود سهام داده نمی شود و هیچ فردی در این سازمان از کسب سود بهره مند نمی شود و تنها با حقوق های تعریف شده یا قراردادهای مشخص یا داوطلبانه و بدون درآمد مشغول فعالیت هستند.

برخی از موسسات غیرانتفاعی عبارتند از: موسسات خیریه، موسسات امداد اجتماعی، انجمن های اسلامی و تخصصی، صندوق های قرضر الحسنه،احزاب و گروه های سیاسی

موسسات غیر انتفاعی باید تایید نیروی انتظامی را در خصوص فعالیت خود دریافت نمایند.

موسسات انتفاعی به موسساتی می گویند که افراد در آنها صاحب سهم بوده و در قبال کسب درآمد از طریق تولید، به آنها سود سهام تعلق می گیرد مانند: موسسات حقوقی، کانون های فنی، موسسات خدمات شهری (نظافت و فضای سبز) و …

این موسسات باید توسط افرادی که مدرک تحصیلی مرتبط دارند به ثبت برسد.

 

تفاوت شرکتها با موسسات غیرتجاری

موسسات غیرتجاری با هدف مردمی و برای امور غیرتجاری تشکیل می شود و بدون در نظر گرفتن سود و منفعت می باشد در صورتیکه شرکتهای غیرتجاری برای درآمد و سوددهی به ثبت می رسد و عملا شرکتی که منفعت نداشته باشد محکوم به شکست است

موسسات غیرتجاری فاقد سرمایه و شریک بوده و بر اساس قوانین سازمان مربوطه بر اساس نوع موسسه تعریف می گردد اما شرکتهای تجاری بین دو یا چند شریک سهامی و به صورت مشارکتی تشکیل می گردد.

در شرکتها سود و زیان به صورت توافقی و قانونی تقسیم می شود و معمولا دارای اهداف بزرگ و طولاتی مدت است اما موسسات غیرتجاری هرچند با شراکت عده ای تشکیل میشود اما دیدگاه سود و تجاری در آن مطرح نیست و در جهت امور خدماتی می باشد هرچند که ممکن است فعالیت این موسسات سود و منفعت به همراه داشته باشد اما  به دلیل اینکه هدف ازتشکیل آن سود تجاری نیست در صورتیکه در فعالیت خود به دنبال سود و منفعت باشد خلاف قانون عمل نموده است.

برخی موسسات بسته به موضوع فعالیت خود، برای هدف خاصی تشکیل می شوند و به محض رسیدن به هدف مورد نظر، ممکن است متوقف یا منحل گردد اما شرکتها معمولا برای اهداف بلند مدت تعریف و تشکیل می گردند.

سرمایه شرکتها توسط اشخاص تامین می گردد اما در موسسات غیزتجاری الزاما این طور نیست و ممکن است نهادهای دولتی و خصوصی برای انجام موضوع فعالیت آن موسسه تمام یا بخشی از سرمایه موسسه را تامین نماید.

در موسسات غیرتجاری تمام افرادی که تشکیل دهنده موسسه هستند می بایست دارای مدرک تحصیلی معتبر یا تخصص مورد تایید سازمانی که صادر کننده مجوز فعالیت آنهاست باشند اما همه انواع شرکت ها نیاز الزامی به افراد با مدرک تحصیلی مرتبط ندارند و یا شرکتهایی هستند که برای ثبت نیاز به مجوز ندارند.

تکمیل دفاتر پلمپ مالیاتی برای موسسات غیر تجاری نیز مانند شرکتها الزامی می باشد اما در صورتیکه مشخص شود موسسه غیر تجاری غیر انتفاعی است مالیات این موسسات بخشیده خواهد شد.

  

همچنین بخوانید:

ثبت شرکت

 

قوانین ثبت موسسات غیر تجاری

 1. ثبت موسسات در تهران در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران و در شهرستانها در اداره ثبت مرکز اصلی خواهد بود
 2. برای تشکیل موسسات غیرتجاری اظهارنامه ای در دو نسخه تنظیم و به امضا موسسین خواهد رسید که به اداره ثبت شرکتها تسلیم می گردد
 3. در صورت وجود سرمایه، سرمایه موسسات در تعهد مدیرعامل می باشد که مدیرعامل اقرار به دریافت آن می نماید مگر انکه در اساسنامه ترتیب دیگری قرارداده شود

  

نمونه اظهارنامه موسسات غیرتجاری

اداره کل ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری

اظهارنامه ثبت موسسات غیر تجاری

نام موسسه : …………………………..

تابعیت: …………………………………..

موضوع موسسه : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

مرکز اصلی موسسه و کدپستی : …………………………………………………………………………………………………………………………….

 مشخصات موسسین:

نام و نام خانوادگی ……………………… نام پدر …………………….. شماره شناسنامه ………………. تاریخ تولد ……………………… شماره ملی ………………. نشانی ………………………………………………………………………………………. کدپستی: …………………….. میزان دارایی …………………..

نام و نام خانوادگی ……………………… نام پدر …………………….. شماره شناسنامه ………………. تاریخ تولد ……………………… شماره ملی ………………. نشانی ………………………………………………………………………………………. کدپستی: …………………….. میزان دارایی …………………..

نام و نام خانوادگی ……………………… نام پدر …………………….. شماره شناسنامه ………………. تاریخ تولد ……………………… شماره ملی ………………. نشانی ………………………………………………………………………………………. کدپستی: …………………….. میزان دارایی …………………..

تاریخ تشکیل موسسه و مدت آن:  ………………………………………………………………………………………………………………………..

اسامی و سمت هیات مدیره یا مدیران:

نام و نام خانوادگی ……………………… نام پدر …………………….. شماره شناسنامه ………………. تاریخ تولد ……………………… شماره ملی ………………. سمت ……………………………. مدت تصدی …………………………

نام و نام خانوادگی ……………………… نام پدر …………………….. شماره شناسنامه ………………. تاریخ تولد ……………………… شماره ملی ………………. سمت ……………………………. مدت تصدی …………………………

نام و نام خانوادگی ……………………… نام پدر …………………….. شماره شناسنامه ………………. تاریخ تولد ……………………… شماره ملی ………………. سمت ……………………………. مدت تصدی …………………………

اسامی دارنگان حق امضاء و نحوه آن: ………………………….

دارائی موسسه: ………………………………………………….

نام مدیر یا مدیران نشانی و کدپستی شعب (در صورت تاسیس در سایر شهرستانها)

در صورتیکه پس از ارسال مدارک به اداره مربوطه ثبت درخواست مورد نظر دارای ایرادات و نواقص باشد، ظرف 15 روز میبایست نسبت به رفع آن نواقص اقدام نمود که در صورت عدم رفع نقص در مدت مقرر، ثبت درخواست رد خواهد شد.

در صورت هر گونه تغییر در موسسات می بایست ظرف یک ماه به اداره ثبت شرکتها اعلام نموده که عدم اعلام آن باعث می شود تغییرات انجام شده در برابر اشخاص ثالث نا معتبر باشد.

در صورت تصمیم به انحلال میبایست یک یا چند نفر به عنوان مدیر تصفیه اعلام گردد و حدود اختیارات آن مشخص شود و در صورتیکه موسسه ای به موجب حکم منحل شود و مدیر تصفیه انتخاب نشده باشد، محکمه یک نفر را برای تصفیه معین می کند که طبق قانون تجارت امور تصفیه را انجام دهد.

شرکا حق انتقال سهم خود را به شخص دیگری ندارند مگر با رضایت کامل دیگر شرکای مجموعه که حداقل دارای سه چهارم سهم باشند.

تاسیس و کلیه تغییرات انجام شده در موسسات غیر تجاری می بایست به مهر و تایید سازمانی که مجوز فعالیت موسسه را صادر نموده باشد برسد.

 

بیشتر بدانید:

اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه

 

اطلاعات و مدارک عمومی مورد نیاز برای ثبت موسسات غیر تجاری

 1. نام موسسه (سه سیلاب تا بیشتر، شامل اسامی خاص  مانند اشخاص، گیاهان  و … ) به تایید سازمان صادر کننده مجوز موضوع فعالیت
 2. موضوع فعالیت (به تایید سازمان مجوز دهنده مربوطه)
 3.  میزان سرمایه (به ریال) با ذکر تعداد و میزان سهم الشرکه و مشخصات کامل شناسنامه ای شرکا
 4.  نشانی و کدپستی مرکزاصلی
 5. نشانی و کدپستی شعبه و مشخصات مدیرشعبه (در صورت وجود)
 6.  نام موسسین و مشخصات کامل شناسنامه ای شرکا و اعضا هیات مدیره (مشمول مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و نایب رئیس و … )
 7.  تعیین چگونگی حق امضا
 8. کپی برابر با اصل شناسنامه و کارت ملی کلیه اشخاص (اعم از شرکا و اعضا هیئت مدیره)
 9. در صورت وجود وکیل، برابر با اصل شدن مدارک شناسایی و مدارک شرکت می تواند به عهده وکیل مربوطه می باشد.
 10. اصل وکالتنامه به مهر و امضا وکیل و متقاضی (درصورت وجود وکیل)

 

مراحل و نحوه ثبت موسسات غیر تجاری

 1. ابتدا نسبت به اخذ مجوز و طی مراحل مربوطه که سازمان مورد نظر موسسه درخواستی شما برای صدور مجوز و تایید صلاحیت تاسیس موسسه مورد درخواست اعلام می دارد اقدام نمایید
 2. پس از تکمیل مدارک و اطلاعات فوق الذکر با مراجعه به سایت ثبت شرکتها، اقدام به تکمیل اطلاعات خواسته شده نموده و پس از ثبت نهایی، اصل کلیه مدارک هویتی، نامه ها و مجوز های ارائه شده توسط ارگان ذیربط، مدارک ثبتی و همچنین رسیدهای دریافتی از سامانه را به آدرس ثبت شرکتهای مندرج در رسید پذیرش اینترنتی از طریق پست ارسال نمایید
 3. پس از تایید توسط کارشناسان ثبت، به صورت حضوری با مراجعه به اداره مربوطه و انجام تشریفات اداری آن، اصل آگهی ثبتی را که ممهور به مهر برجسته اداره ثبت شرکتها و دارای شماره ثبت و شناسه ملی موسسه می باشد اخذ می نمایید
 4. پس از ثبت موسسه می توان اقدام به ثبت لوگو و برند تجاری به نام موسسه نمود

هزینه ثبت موسسات غیر تجاری

باتوجه به نوع موسسه مورد نظر و میزان پیچیدگی پرونده محاسبه می گردد و در صورت وجود وکیل، حق الوکاله دریافت پرونده مذکور به هزینه های ارائه شده اضافه می گردد، بدیهی است مراحل اداری ثبت درخواست مربوطه از قبیل حق الدرج، هزینه روزنامه رسمی و هزینه روزنامه کثیرالانتشار منجر به پرداخت هزینه خواهد شد.

 

بیشتر بدانید:

صورتجلسات موسسات

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.

راه های ارتباطی با پرشین ثبت:

شماره تماس:

 • 09120330282

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟