لوگو پرشین ثبت

اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه

اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه

اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه

در شرکتها و موسسات غیرتجاری به هنگام ثبت، اوراقی مانند اساسنامه، صورتجلسه، اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه تنظیم میگردد که بیانگر نحوه عملکرد و مشخصات شرکت می باشد و حاوی اطلاعات مهم ازجمله: قوانین شرکت، اختیارات اعضا، اطلاعات تماس شرکت، نحوه امضا، مشخصات هیات مدیره و … بوده که پس از تنظیم و ورود اطلاعات آنها در سایت ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری به نشانی sherkat.ssaa.ir  قابل چاپ می باشد و با امضا موسسین شرکت تایید می گردد. در ادامه به تفصیل در مورد آنها توضیح داده خواهد شد

اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه از اسناد مهم شرکت بوده که در موارد حقوقی می تواند مدافع حقوق شرکت باشد اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه

اظهارنامه شرکتهای سهامی

اظهارنامه از اوراق بهادار و اسناد مهم شرکت های سهامی اعم از سهامی خاص و عام است که مفاد آن از سوی موسسین شرکت و بر اساس ماده 7 لایحه اصلاحی قانون تجارت تنظیم می گردد و وجود آن در شرکت الزامی می باشد.

از نظر محتوا اظهارنامه شرکت در بین اوراق اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه، مانند شرکتنامه شرکتهای با مسئولیت محدود میباشد و پس از تکمیل مانند سایر اوراق شرکت در دو نسخه به امضا کلیه اعضا و سهامداران می رسد.

علت آنکه اظهارنامه در دو نسخه تنظیم می گردد این است که یک نسخه آن در بایگانی ثبت شرکتها و نسخه دیگر که ممهور به مهر اداره می باشد به همراه سایر اوراق برگردانده می شود که جهت ارائه به سایر سازمانها معتبر می باشد.

در اظهارنامه شرکت خلاصه ای از اطلاعات شرکت و آخرین لیست سهامداران درج می شود و در صورت افزایش سرمایه از طریق مطالبات می بایست همراه با صورتجلسه افزایش سرمایه، اظهارنامه افزایش سرمایه نیز تسلیم اداره گردد.

در ادامه در خصوص اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه بیشتر صحبت خواهد شد.

بیشتر بدانید:

ثبت شرکت سهامی خاص

نمونه اظهارنامه شرکتهای سهامی

اولین نمونه فرم اظهارنامه شرکتهای سهامی در بخش اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه به شرح زیر است:

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

اظهار نامه ثبت شرکت های سهامی

نام شرکت:

هویت کامل و اقامتگاه موسسین:

نام و نام خانوادگی- مشخصات کامل شناسنامه ای – آدرس و کد پستی موسسین:

موضوع شرکت: (در صورت مجوزی بودن  موضوع فعالیت می بایست ابتدا از ارگان مربوطه مجوز تهیه فرمایند)

مبلغ سرمایه شرکت و تعیین مقدار نقد و غیر نقد آن به تفکیک (شامل ……. ریال سرمایه نقدی و یا ………… ریال سرمایه یر نقدی به تایید کارشناس دادگستری)

تعداد سهام با نام و بی نام و مبلغ اسمی آن (اگر سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین خصوصیات و امتیازات این گونه سهام)

میزان سهام و تعهد هر یک از موسسین و مبلغی که پرداخت کرده اند (با تعیین شماره حساب و مشخصات بانکی که در آن حساب باز شده است) در مورد آورده غیرنقدی می بایست به وضوح توسط کارشناس دادگستری تایی گردد.

مرکز اصلی شرکت به همراه کدپستی:

مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت محدود / نامحدود

(درصورتیکه مدت شرکت محدود باشد پس از انقضای مهلت، شرکت به صورت قانونی منحل میگردد.)

مدیران شرکت و اشخاصی که حق امضا دارند:

نام مدیر عامل و حدود اختیارات آن در شرکت (به همراه مشخصات کامل شناسنامه ای)

بازرسان اصلی و علی البدل شرکت (مشخصات کامل شناسنامه ای به همراه ذکر سمت)

محل شعب فعلی شرکت و مدیران آن (در صورت وجود شعبه به همراه تعیین مدیر شعبه)

اساسنامه شرکت مشتمل بر … ماده  و … تبصره  می باشد که در جلسه مورخ …………. موسسین شرکت به تصویب رسیده است .

محل امضاء موسسین ( در زمان تاسیس ) و اعضاء هیات مدیره

  • نکته: در صورتی که شرکت سهامی در طول حیات خود اقدام به افزایش سرمایه نماید می بایست به همراه صورتجلسه افزایش سرمایه خود، نسبت به ثبت اظهارنامه افزایش سرمایه نیز اقدام نماید.

  

نمونه اظهارنامه افزایش سرمایه

اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت یکی از فرمهای ریز مجموعه اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه می باشد.

اظهارنامه ثبت افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص

1- نام شرکت: ………….. (سهامی خاص/عام)  شماره ثبت شده: ……………

2- مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………….    وهیئت مدیره مورخ  …………………………….

2-مبلغ سرمایه قبل ازافزایش:  …….  ریال منقسم به ……………..   سهم ……….. ریالی بانام

3- مبلغ سرمایه پس ازافزایش وتعیین مقدار نقد و غیرنقدآن به تفکیک:

……………………  ریال  تماماً پرداخت شده

4- تعدادسهام بانام ، مبلغ اسمی سهام ودرصورتیکه ممتاز مورد نظرمیباشد ذکرخصوصیات امتیازات:

…………..   سهم ………….  ریالی بانام

5- نام ونام خانوادگی سهامداران تعداد سهام نوع سهام هریک پس از افزایش سرمایه:

تقاضانامه چیست؟

تقاضانامه به نوعی اوراق چاپی معتبری است که از طرف موسسین و درخواست کنندگان ثبت شرکت در دونسخه تنظیم و پس از امضا به مرجع ثبت شرکتها تسلیم می گردد که در شرکتهای با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی مورد استفاده قرار می گیرد و در شرکتهای سهامی عام تحت عنوان اظهارنامه می باشد. متون درج شده در این اوراق در واقع بخشی از مندرجات اساسنامه می باشد که توسط قوه قضاییه ارائه گردیده است در بین اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه از نظر محتوایی تقاضانامه و شرکتنامه شبیه به هم می باشد. لازم به ذکر است که به غیر از شرکتهای سهامی، سایر شرکتها دارای اظهارنامه نیستند.

  

همچنین بخوانید:

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

نمونه تقاضانامه شرکتهای با مسئولیت محدود، نسبی، تضامنی:

دومین فرم از مجموعه اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه که تقاضانامه شرکت هست و در شرکتهای غیر سهامی استفاده می شود.

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

تقاضانامه

امضا کنندگان زیر ثبت شرکت را با مشخصات ذیل تقاضا می نمائیم:

۱- نام کامل شرکت و نوع آن: ……………… (با مسئولیت محدود/تضامنی/نسبی)

۲- موضوع شرکت: ………………

۳- نشانی کامل مرکز اصلی: ……………………

کد پستی: ………………………

نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه): ندارد / دارد (با ذکر آدرس و مشخصات)

۴- اسامی شرکاء یا موسسین:

۱. نام و نام خانوادگی: …………………… به شماره ملی: …………… نشانی: ……………… کد پستی: …………………

۲. نام و نام خانوادگی: …………………… به شماره ملی: …………… نشانی: ……………… کد پستی: …………………

۵- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ……………

۶- مدت فعالیت شرکت نامحدود / محدود (با ذکر مدت)

۷- سرمایه شرکت عبارت است از مبلغ …………… ریال نقدی و مبلغ ۰ ریال غیر نقدی

۸- میزان سهم الشرکه هریک از شرکاء:

۱-  آقای / خانم ……………… به شماره ملی ………………… مبلغ ……………. ریال

۲-  آقای / خانم ……………… به شماره ملی ………………… مبلغ ……………. ریال

۹- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء:

۱. آقای / خانم ………………… به شماره ملی ………………… به سمت مدیر عامل،عضو هیئت مدیره.

۲. آقای / خانم ………………… به شماره ملی ………………… به سمت مدیر عامل،عضو هیئت مدیره.

کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد های اسلامی با امضای ……………………… همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

نکته: برای آشنایی بیشتر با وضعیت های گوناگون حق امضا در شرکت بر رو آن کلیک نمایید.

۱۰-  ترتیب تقسیم سود شرکت به نسبت سهم الشرکه می باشد.

۱۱- موقع رسیدگی به حساب سالیانه سود شرکت  از اول فروردین ماه هر سال و به بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت می باشد.

۱۲- انحلال شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت خواهد بود.

شرکتنامه چیست؟

آخرین سند از مجموعه اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه به شرح ذیل است:

شرکتنامه سند و قراردادی است که به صورت کتبی بین شرکا شرکت تنظیم میشود و درواقع مندرجات آن قسمتی از اساسنامه شرکت است که توسط قوه قضاییه چاپ گردیده است و جزو اسناد مهم و معتبر شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی است. همانطور که در مطالب بالا گفته شد در بین اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه، از نظر ظاهری و محتوایی شرکتنامه و تقاضانامه شبیه به هم می باشند.

نمونه شرکتنامه:

قوه قضائیه

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

اداره کل ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری

تقاضانامه

۱- نام کامل شرکت و نوع آن: شرکت ……………………………… (با مسئولیت محدود/تضامنی/نسبی)

۲- موضوع شرکت: ………………………..

۳- نشانی کامل مرکز اصلی: ……………………….

کد پستی: ………………………

نشانی کامل شعبه شرکت (در صورت تعیین مدیر نام مدیران شعبه): ندارد / دارد (با ذکر مشخصات دقیق مدیران شعبه و آدرس شعبه)

۴- اسامی شرکاء یا موسسین:

۱. نام و نام خانوادگی: ……………………. با شماره ملی …………………….. نشانی: ……………………… کد پستی: ……………………

۲. نام و نام خانوادگی: ……………………. با شماره ملی …………………….. نشانی: ……………………… کد پستی: ……………………

۳. نام و نام خانوادگی: ……………………. با شماره ملی ………………انی: ……………………… کد پستی: ……………………

۵- مبدا تشکیل شرکت و مدت آن: اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری ………………….

مدت فعالیت شرکت نامحدود / محدود (با ذکر تاریخ).

۶- سرمایه شرکت عبارت است از:

مبلغ ………………… ریال نقدی و مبلغ ۰ ریال غیر نقدی.

۷- میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء:

۱-۷ آقای / خانم ………………………. به شماره ملی …………………..  مبلغ ……………….. ریال.

۲-۷ آقای / خانم ………………………. به شماره ملی …………………..  مبلغ ……………….. ریال.

۳-۷ آقای / خانم ………………………. به شماره ملی …………………..  مبلغ ……………….. ریال.

۸- اسامی کلیه اعضای هیات مدیره با ذکر سمت آنان و دارندگان حق امضاء:

۱-۸ آقای / خانم ………………………….. به شماره ملی ……………………………… به سمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره.

۲-۸ آقای / خانم ………………………….. به شماره ملی ……………………………… به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره.

۳-۸ آقای / خانم ………………………….. به شماره ملی ……………………………… به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو هیئت مدیره.

کلیه اوراق عادی و اداری و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک سفته بروات و قرارداد های اسلامی با امضای ……………….. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

نکته: مورد پیش گفته در ارتباط با وضعیت حق امضا در شرکت به عنوان مثال ذکر گردیده است اما دارای حالت های گوناگونی است که می توانید به دلخواه خود و بر اساس تصمیم شرکاء، یکی از حالت های آن را برای شرکت خود انتخاب نمایید. برای آشنایی بیشتر با وضعیت حق امضا در شرکت بر روی آن کلیک نمایید.

۹- ترتیب تقسیم سود شرکت به نسبت سهم الشرکه می باشد.

۱۰- موقع رسیدگی به حساب سالیانه سود شرکت از اول فروردین ماه هر سال و به بیست و نهم اسفند ماه همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که ابتدای آن از تاریخ تاسیس شرکت می باشد.

۱۱- انحلال شرکت مطابق ماده ۱۱۴ قانون تجارت خواهد بود.

نکته: با توجه به اینکه اظهارنامه، تقاضانامه و شرکتنامه از اوراق مهم شرکت شخص حقوقی بوده و هرگونه اشتباه در تنطیم آن منجر به تضییع حقوق شرکت و ضررهای مالی و حقوقی می گردد، بهتر است در تنظیم و ثبت آنها از افراد متخصص مشاوره بگیرید.

بیشتر بدانید:

ثبت شرکت تضامنی

ثبت شرکت نسبی

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.

راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

  • 09120330282
  • 02188594273

آدرس وبسایت:  www.persiansabt.com

پست الکترونیکی:  info@persiansabt.com

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟