لوگو پرشین ثبت

انتقال علامت تجاری

انتقال علامت تجاری

علامت تجاری از جمله حقوق معنوی است که انتقال مالکیت آن توسط صاحب علامت و برند امکان پذیر می باشد و یا حتی شخص میتواند اجازه بهره برداری از علامت تجاری خود را بدون انتقال آن به شخص دیگری واگذار کند.

انتقال علامت تجاری زمانی صورت می گیرد که آن علامت در اداره ثبت مالکیت معنوی به ثبت رسیده و گواهی علامت داشته باشد و در غیر اینصورت امکان انتقال علامت وجود ندارد.

در مجوز بهره برداری اجازه بهره برداری قید می شود که می تواند انحصاری یا غیر انحصاری باشد. در صورتی که در مجوز این نکته قید نگردد مجوز بهره برداری در حکم غیر انحصاری تلقی می شود.

مرجع ثبت مالکیت معنوی می بایست شرایطی را در زمینه کنترل اجاره دهنده بر کیفیت کالاها و خدمات مربوط به علامت تجاری را توسط اجاره گیرنده در مجوز بهره برداری احراز نماید در صورت عدم احراز موارد فوق، مجوز بهره برداری قابل ثبت نمی باشد.

 

  همچنین بخوانید:

ثبت لوگو و علامت تجاری

بررسی مواد قانون مالکیت معنوی در خصوص انتقال علامت تجاری

 • ماده 138 ـ مالک علامت مکلف است هرنوع تغییر راجع به اسم، نشانی، تابعیت و اقامتگاه یا اعطاء اجاره بهره‌برداری از علامت یا انتقال علامت تجاری و یا اعراض از علامت ثبت شده را کتباً و همراه با مدارک مربوط جهت ثبت در سوابق به مرجع ثبت اعلام نماید.
  اعمال این تغییرات با رعایت مقررات قانون و این آیین‌نامه خواهد بود.
  تبصره ـ چنانچه در طبقه‌بندی بین‌المللی علامت ثبت شده تغییراتی به وجود آید، مالک علامت می‌تواند از مرجع ثبت درخواست کند که تغییرات مذکور در گواهی‌نامه علامت اعمال شود.
 • ماده139 ـ هرگونه انتقال علامت تجاری در خصوص انتقال مالکیت علامت ثبت شده باید در مرجع ثبت به ثبت برسد. در درخواست کتبی برای ثبت انتقال باید نکات زیر صریحاً قید شود:شماره و تاریخ ثبت علامت در ایران
 1. اسم و نشانی و تابعیت منتقل‌الیه (مالک جدید) یا نماینده قانونی وی، در صورت وجود
 2. در صورت انتقال علامت تجاری به طور جزئی، بیان کالاها و خدماتی که علامت نسبت به آن‌ها منتقل شده است
 3. اصل آخرین گواهی‌نامه معتبرعلامت، سند انتقال علامت که به امضاء مالک پیشین علامت و منتقل‌الیه رسیده است، مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود، و رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها باید ضمیمه درخواست شود
  تبصره1ـ تا زمانی که انتقال انجام شده در دفتر مربوط ثبت نشده باشد، مرجع ثبت فقط شخصی را که علامت به نام او ثبت شده مالک خواهد شناخت.
  تبصره2ـ انتقال علامت تجاری بطور انتقال قهری علامت با رعایت مقررات این ماده توسط ورثه و با ارایه رونوشت مصدق گواهی انحصار وراثت با تعیین سهم الارث به ثبت می‌رسد.
 • نکته: علامت تجاری حتی پس از فوت صاحب آن قهراَ به ورثه او منتقل می شود.
 • ماده 140- اگر انتقال علامت تجاری راجع به قسمتی از کالاها یا خدمات موضوع علامت ثبت شده باشد، خروج آن از مالک اولیه علامت،به صورت مشخص در پی علامت ثبت شده در دفتر ثبت علامت تجاری، ثبت و چنانچه با انتقال مزبور طبقه یا طبقاتی کلاً از حیطه علامت ثبت شده خارج گردد در این صورت به آن طبقه یا طبقات شماره یا شماره های فرعی از شماره (1) به تعداد طبقات مزبور تعلق می گیرد و هرگاه انتقال صرفاَ مربوط به کالاها یا خدمات، بدون انتقال کلی طبقه مربوط واقع شده باشد، بدواَ به طریق فوق شماره گذاری شده و پس از آن شماره فرعی از شماره فرعی طبقه مرتبط محسوب و به همین طریق به دنبال علامت ثبت شده درج می گردد.

تبصره 1- هر گاه انتقالات موضوع این ماده در دفتر متمم منعکس شود، می بایست به شماره ثبت اصلی علامت ثبت شده و صفحه و دفتر مربوط اشاره شود.

تبصره 2- در صورت انتقال جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت، مدت اعتبار بخش منتقل شده نمی تواند بیشتر از مدت اعتبار باقی مانده علامت ثبت شده در گواهی نامه ثبت آن باشد.
تبصره 3- در صورت انتقال جزیی کالاها و خدمات موضوع علامت، منتقل الیه می تواند درخواست صدور گواهی نامه علامت برای مدت باقی مانده از دوره اعتبار علامت ثبت شده را نماید.
تبصره 4- چنانچه علامت ثبت شده در موعد مقرر تمدید نگردد،مانع از تمدید علامت برای آن دسته از کالاها و خدماتی که قبل از موعد تمدید جزئاَ منتقل شده اند نخواهد بود.

تبصره5 ـ نقل و انتقالات جزئی کالاها و خدمات موضوع علامت باید در ظهر آخرین
گواهینامه معتبر علامت نیز منعکس گردد.

 • ماده 141 ـ مالک علامت می‌تواند اجازه بهره برداری از علامت ثبت شده خود را به هر شکل قانونی به دیگری اعطا نماید.
  در مجوز بهره‌برداری همچنین باید صریحاً به این نکته اشاره شود که آیا اجازه به صورت انحصاری صادر می‌شود یا خیر و نیز این که آیا اجازه گیرنده فعلی حق اعطای اجازه‌های بعدی را دارد یا خیر. اگر انحصاری یا غیر انحصاری بودن بهره‌برداری از
  علامت در مجوز ذکر نشود هر مجوز بهره‌برداری که به ثبت می‌رسد، غیر انحصاری تلقی می‌گردد.
 • ماده142 ـ مرجع ثبت مکلف است وجود شرایطی را در زمینه کنترل اجازه دهنده بر کیفیت و مرغوبیت کالاها یا خدمات موضوع علامت توسط اجازه گیرنده را در مجوز بهره‌برداری احراز کند، در غیر این صورت، مجوز بهره برداری قابل ثبت نخواهد بود.
 • ماده143 ـ درخواست ثبت مجوز بهره برداری باید توسط مالک علامت با تصریح به موارد ذیل تسلیم مرجع ثبت شود:
  1ـ اسم و نشانی و تابعیت اجازه گیرنده و نماینده قانونی وی در صورت وجود
  2ـ بیان کالاها یا خدماتی که اجازه بهره‌برداری نسبت به آن‌ها اعطاء شده است، در صورتی که اجازه فقط نسبت به بخشی از کالاها یا خدمات باشد
  مدارک ذیل باید به درخواست ثبت مجوز بهره‌برداری منضم گردد:
 1. مدرک قانونی مبنی بر اعطاء اجازه بهره‌برداری که به امضاء ‌اجازه دهنده و اجازه گیرنده رسیده است
 2. اصل آخرین گواهی‌نامه معتبر علامت
 3. مدارک نمایندگی قانونی، درصورت وجود
 4. رسید مربوط به پرداخت هزینه‌ها
  تبصره1ـ مرجع ثبت پس از ثبت مجوز بهره‌برداری و انتشار آگهی موضوع ماده 146 این آیین‌نامه، در صورت درخواست، گواهی ثبت مجوز بهره‌برداری را برای اجازه گیرنده
  صادر خواهد کرد.
  تبصره2ـ مراتب فسخ یا خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری در صورتی که در چارچوب متن قرارداد و مطابق قوانین و مقررات مربوط باشد، نیز به موجب مقررات این ماده، با انجام تغییرات لازم، قابل ثبت خواهد بود.
 • ماده 144 ـ مالک علامت می‌تواند با تسلیم درخواست کتبی به مرجع ثبت، از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده معتبر اعراض حاصل نماید. مدارک ذیل باید به درخواست اعراض منضم گردد:اقرارنامه رسمی مبنی بر اعراض که به امضاء‌ مالک علامت رسیده است
  اصل آخرین گواهی نامه معتبر علامت
  مدارک نمایندگی قانونی، در صورت وجود
  رسید مربوط به پرداخت حق ثبت تغییرات
  تبصره1ـ اعراض مالک علامت از حقوق خود نسبت به علامت ثبت شده مشروط به این است که بهره‌برداری از علامت، در زمانی که ثبت آن معتبر بوده است، جزئاً یا کلاً به دیگری واگذار نشده باشد.
  تبصره2ـ در صورت اعراض، حق ثبت و سایر هزینه‌های پرداختی به مرجع ثبت مسترد نخواهد شد.
 • ماده 145 ـ در صورتی که انتقال، اعطاء اجازه بهره‌بردای، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت علامت ثبت شده در خارج از کشور انجام شده باشد، اصل یا رونوشت مصدق سند مربوط که در آن شماره و تاریخ علامت ثبت شده در ایران قید و به تأیید نمایندگی‌ جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد، دلیل انتقال، اعطاء اجازه بهره‌برداری، فسخ و خاتمه پیش از موعد مجوز بهره‌برداری یا اعراض از مالکیت علامت، برای ثبت آن در ایران خواهد بود.
 • ماده 146 ـ کلیه تغییرات و انتقالات یا فسخ و خاتمه و یا اعراض از علامت ثبت شده در صفحه مخصوص مربوط به ثبت علامت، ثبت و در ظهر گواهی‌نامه علامت درج می‌گردد و جز در مورد تغییر نشانی، به هزینه ذی‌ نفع ظرف 30 روز از تاریخ ثبت در روزنامه رسمی آگهی می‌شود. موارد مذکور تا زمانی که به ثبت نرسیده‌اند در مقابل اشخاص ثالث قابل استناد نمی‌باشند. ثبت آن‌ها منوط به پرداخت هزینه‌های مقرر در جدول هزینه‌ها و در صورت لزوم هزینه انتشار آگهی‌ مربوط خواهد بود.

شرایط انتقال علامت تجاری

 1. ثبت شدن علامت
 2. مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی و استعلام وضعیت اشخاص حقوقی از اداره ثبت شرکت های استان محل شرکت و ارائه پاسخ استعلام به دفترخانه (در صورتیکه یکی از مالکین یا هر دو، شخص حقوقی باشد)
 3. عدم انقضای مدت اعتبار گواهی علامت
 4. ثبت نام ثنا شخص حقیقی و حقوقی
 5. ثبت نام در سامانه اداره مالکیت معنوی و اخذ نام کاربری و رمز عبور

مدارک مورد نیاز برای انتقال علامت تجاری

 1. گواهی نامه ثبت علامت
 2. رورنامه تقاضا و روزنامه رسمی ثبت علامت
 3. مدارک شناسایی مالک جدید (شناسنامه و کارت ملی پشت و رو)
 4. مدارک شناسایی مالک قدیم (شناسنامه و کارت ملی پشت و رو)
 5. صلح نامه تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی پس از اخذ نامه های مربوط به استعلام نقل و انتقال علامت
 6. گواهینامه علامت تایید شده در دفتر اسناد رسمی که شناسه یکتا و رمز تصدیق داشته باشد
 7. نام کاربری و رمز ورود به سامانه
 8. گواهی حصر وراثت در صورت انتقال قهری علامت
 9. در صورت وجود نمایندگی قانونی مدارک نمایندگی بارگزاری شود
 10. رسیدهای پرداخت هزینه ها

مراحل انتقال علامت تجاری

 1. درخواست استعلام انتقال علامت تجاری از سایت اداره مالکیت معنوی به نشانی www.iripo.ssaa.ir
 2. پرداخت هزینه درخواست نامه استعلام
 3. مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جهت تایید مدارک مربوط به ثبت نام مالکیت معنوی (جدید)
 4. بررسی جواب کارشناس مربوطه در اداره مالکیت معنوی
 5. مراجعه مالک علامت (انتقال دهنده) با در دست داشتن مدارک مربوط به علامت به اداره مالکیت معنوی جهت اخذ پاسخ استعلام در زمانی که کارشناس مربوطه حضور مالک علامت را اعلام دارد
 6. ارائه نامه استعلام و مدارک مربوط به علامت به دفترخانه برای تنطیم سند صلح با حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده علامت یا نمایندگان قانونی آنها
 7. بارگزاری سند صلح و اطلاعات فرد انتقال گیرنده (شناسنامه و کارت ملی) تحت درخواست انتقال قراردادی علامت
 8. پرداخت هزینه انتقال علامت تجاری
 9. انتظار برای تایید کارشناس اداره مالکیت معنوی
 10. در صورت تایید کارشناس پرداخت هزینه روزنامه مربوط به انتقال علامت در سایت روزنامه رسمی به نشانی www.rrk.ir
 11. مراجعه به اداره مالکیت معنوی (انتقال گیرنده) به همراه سند علامت، سند صلح، نامه استعلام اداره و کارت شناسایی خود جهت درج هولوگرام و مشخصات مالک جدید به سند علامت
 • نکته: باتوجه به تایید مدارک توسط دفترخانه، طی بخشنامه جدید و حذف نسخه کاغذی، پس از تایید کارشناس و پرداخت روزنامه امکان مشاهده سند انتقال علامت تجاری در سایت اداره مالکیت وجود دارد.

  همچنین بخوانید:

ثبت طرح صنعتی

مراحل انتقال جزئی علامت تجاری (اجازه بهره برداری)

 1. درخواست استعلام اجازه بهره برداری علامت از سایت اداره مالکیت معنوی
 2. پرداخت هزینه درخواست نامه استعلام
 3. مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جهت تایید مدارک مربوط به ثبت نام مالکیت معنوی (جدید)
 4. بررسی جواب کارشناس مربوطه در اداره مالکیت معنوی
 5. مراجعه مالک علامت (انتقال دهنده) با در دست داشتن مدارک مربوط به علامت به اداره مالکیت معنوی جهت اخذ پاسخ استعلام
 6. ارائه نامه استعلام و مدارک مربوط به علامت به دفترخانه برای تنطیم سند صلح با حضور انتقال دهنده و انتقال گیرنده یا نمایندگان قانونی آنها
 7. بارگزاری سند صلح و اطلاعات فرد انتقال گیرنده (شناسنامه و کارت ملی) تحت درخواست اجازه بهره برداری جزئی علامت
 8. پرداخت هزینه انتقال علامت تجاری ( انتقال جزئی)
 9. انتظار برای تایید کارشناس اداره مالکیت معنوی
 10. در صورت تایید کارشناس پرداخت هزینه روزنامه مربوط به انتقال علامت در سایت روزنامه رسمی
 11. مراجعه به اداره مالکیت معنوی (انتقال گیرنده) به همراه سند علامت، سند صلح، نامه استعلام اداره و کارت شناسایی خود جهت درج هولوگرام و مشخصات مالک جدید به سند علامت
 • نکته: باتوجه به تایید مدارک توسط دفترخانه، طی بخشنامه جدید و حذف نسخه کاغذی، پس از تایید کارشناس و پرداخت روزنامه امکان مشاهده سند انتقال جزئی علامت یا سند اجازه بهره برداری علامت در سایت اداره مالکیت وجود دارد.

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

5/5 - (1 امتیاز)

2 پاسخ

  1. از لحاظ قانون مالکیت معنوی خیر. زیرا مالکیت منتقل شده. مثل فروش ملک و ماشین که فروشنده نمی تواند ملک فروخته شده را پس بگیرد. اما می توان طی قراردادی که در دفتر اسناد رسمی تنظیم می شود خریدار و فروشنده عقد مشروط امضا کنند که در آن قید زمان درج گردد در این صورت منتقل الیه پس از پایان مدت تعیین شده در عقد باید علامت منتقل شده را به فروشنده انتقال دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟