لوگو پرشین ثبت

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت

منظور از تغییر آدرس شرکت همان تغیر محل قانونی شرکت است که در زمان تاسیس در بندهای اولیه اساسنامه که معمولا بند 3 اساسنامه می باشد ذکر گردیده است. برای ثبت کارت بازرگانی و کد اقتصادی  این الزام وجود دارد که آدرس شرکت در یک ساختمان با کاربری اداری یا تجاری باشد. در غیر اینصورت الزانی برای آن وجود ندارد.

همانطور که ذکر شد در صورت لزوم برای اخذ کد اقتصادی و تشکیل پرونده مالیاتی و همچنین اخذ کارت بازرگانی می بایست محل شرکت در ساختمانی با کاربری تجاری – اداری باشد. از آنجایی که تمام تغییرات شرکت می بایست به صورت قانونی در اداره ثبت شرکتها ثبت گردد و در روزنامه رسمی کشور چاپ شود  تغییر آدرس شرکت نیز از این قاعده مستثنی نیست.

ثبت صورتجلسه تغییرات | تغییرات شرکت
  

تشریفات لازم جهت تغییر آدرس شرکت

تغییر آدرس شرکت در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره است. اما این بند در اساسنامه قابل اصلاح بوده و می توان آن را محدود به یکی از موارد بالا نمود. در صورتیکه در اساسنامه قید شود که “هیئت مدیره می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید” تغییر آدرس شرکت هم می تواند در مجمع عمومی فوق العاده تصمیم گیری شود و هم در هیات مدیره. اما اگر این بند بدین صورت اصلاح شود که ” مجمع عمومی فوق العاده می تواند مرکز شرکت را به هر کجا که صلاح و مصلحت بداند منتقل و یا شعبی را تأسیس نماید” در اینصورت تصمیم تغییر آدر س شرکت فقط در مجمع عمومی فوق العاده امکان پذیر است.

صورتجلسه مذکور جهت تغییر آدرس شرکت می بایست به امضای حاضرین جلسه رسیده و به مهر شرکت ممهور باشد و پس از آن در اداره ثبت شرکتها پذیرش و از طریق پست به آن اداره ارسال گردد.

  

اطلاعات و مدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکت سهامی

 1. تصویر مدارک شناسایی کلیه اشخاص حاضر در جلسه (سهامداران و اعضا)
 2. تصویر اساسنامه شرکت
 3. تصویر آخرین آگهی در خصوص آخرین ادرس اعلامی شرکت
 4. شماره همراه تمامی اشخاص حاضر در جلسه که در مخابرات به نام شخص باشد
 5. ثبت نام اشخاص حاضر در جلسه در سایت sana.adliran.ir
 6. آدرس و کدپستی محل جدید شرکت
 7. اصل آگهی دعوت در صورتیکه جلسه مذکور با اکثریت اعضا یا سهامداران تشکیل شده باشد
 8. ارائه لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده و معرفی هیات رئیسه جلسه مجمع

  

اطلاعات و مدارک لازم جهت تغییر آدرس شرکت با مسئولیت محدود

 1. تصویر مدارک شناسایی کلیه اشخاص حاضر در جلسه (شرکا و اعضا)
 2. اصل آگهی دعوت در صورتی که جلسه مذکور با اکثریت اعضا یا سهامداران تشکیل شده باشد
 3. تصویر آخرین آگهی در خصوص آخرین ادرس اعلامی شرکت
 4. تصویر اساسنامه شرکت
 5. شماره همراه تمامی اشخاص حاضر در جلسه که در مخابرات به نام شخص باشد
 6. آدرس و کدپستی محل جدید شرکت
 7. ثبت نام اشخاص حاضر در جلسه در سایت sana.adliran.ir
 8. ارائه لیست شرکا حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده
 9. در صورتیکه تعداد شرکا 10 و  یا بیشتر باشد معرفی هیات رئیسه نیز برای شرکت با مسئولیت محدود الزامی ست

 

مراحل تغییر آدرس شرکت در یک واحد ثبتی

 1. در صورتی که آدرس قبلی شرکت در تهران باشد و آدرس جدید هم در تهران باشد در  این صورت تغییر آدرس در یک واحد ثبتی بوده و مراحل آن ساده تر می باشد که به شرح ذیل است.
 2. تنظیم صورتجلسه هیات مدیره یا مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر آدرس شرکت
 3. امضا کلیه اشخاص حاضر در جلسه و درج مهر شرکت در ذیل تمامی صفحات صورتجلسه
 4. ثبت اطلاعات صورتجلسه فوق در سایت ثبت شرکتها به نشانی: Sherkat.ssaa.ir
 5. اخذ رسید پذیرش پس از نهایی کردن درخواست ثبت صورتجلسه و دریافت شماره پیگیری درخواست
 6. ارسال اصل صورتجلسه، آگهی دعوت در صورت وجود و مجوز از مرجع ذیصلاح در صورتیکه شرکت دارای مجوز از یک ارگان خاص باشد (مثلا میراث فرهنگی و گردشگری) از طریق پست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مندرج در رسید پذیرش
 7. اخذ پیش نویس آگهی با ورود به سایت ثبت شرکتها و درج شماره پیگیری صورتجلسه
 8. مراجعه به اداره ثبت شرکتها و اخذ آگهی الکترونیکی و یا فیزیکی
 9. انتشار آگهی تغییرات مذکور در سایت روزنامه رسمی به نشانی  rrk.ir

آموزش گام به گام ثبت صورتجلسه (تصویری)
  

مراحل تغییر آدرس شرکت از یک واحد ثبتی به واحد ثبتی دیگر

 • در صورتی که آدرس قبلی شرکت در تهران باشد و آدرس جدید در یک استان دیگر باشد در  این صورت تغییر آدرس شرکت مراحل متفاوت تری دارد که به شرح ذیل اعلام می شود:
 • تنظیم صورتجلسه هیات مدیره یا مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر آدرس شرکت
 • امضا کلیه اشخاص حاضر در جلسه و درج مهر شرکت در ذیل تمامی صفحات صورتجلسه
 • ثبت اطلاعات صورتجلسه فوق در سایت ثبت شرکتها به نشانی: Sherkat.ssaa.ir
 • اخذ رسید پذیرش پس از نهایی کردن درخواست ثبت صورتجلسه و دریافت شماره پیگیری درخواست
 • ارسال اصل صورتجلسه، آگهی دعوت در صورت وجود و مجوز از مرجع ذیصلاح در صورتیکه شرکت دارای مجوز از یک ارگان خاص باشد (مثلا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) از طریق پست به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مندرج در رسید پذیرش
 • اخذ پیش نویس آگهی با ورود به سایت ثبت شرکتها و درج شماره پیگیری صورتجلسه
 • مراجعه به اداره ثبت شرکتهای ادرس قبلی شرکت و اخذ آگهی الکترونیکی و یا فیزیکی
 • انتشار آگهی تغییرات مذکور در سایت روزنامه رسمی به نشانی  rrk.ir
 • پس از 2 هفته مدارک از اداره ثبت شرکتهای شهر قبلی به اداره ثبت شرکتهای شهر جدید که آدرس شرکت در آن واقع است ارسال می گردد.
 • انتشار آگهی ثبت انتقال شرکت در سایت روزنامه رسمی به نشانی فوق الذکر
 • در آگهی انتقالی شرکت به واحد ثبتی دیگر شماره ثبت شرکت تغییر می کند.

  

نکات مهم در خصوص تغییر آدرس شرکت

 1. با توجه به لینک شدن اداره پست به سامانه ثبت شرکتها آدرس پستی مندرج توسط اداره پست به هیچ عنوان قابل ویرایش نیست
 2. الزامی برای ارائه تاییدیه کدپستی وجود ندارد
 3. چنانچه قبلا کدپستی اشتباه درج شده باشد یا آدرس اشتباه باشد یا کدپستی با ادرس منطبق نباشد می بایست همگی در صورتجلسه تغییر آدرس اصلاح شوند و عنوان دیگری وجود ندارد
 4. بهتر است صورتجلسه روی سربرگ نوشته شود
 5. تمامی صفحات می بایست دارای مهر شرکت و امضا حاضرین باشد

 

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت سهامی خاص جهت تغییر آدرس شرکت

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

نام شرکت: ……………………. ( سهامی خاص)

شماره ثبت: ……………….

سرمایه ثبت شده: …………………….. ریال

شناسه ملی: …………………….

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………. (سهامی خاص) بشماره ثبت ……………….. و شناسه ملی: …………………. با حضور کلیه/ اکثریت سهامداران  در  ساعت ……………….. مورخ  ……………………….. در محل شرکت تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ شد:

الف- در راستای اجرای ماده 101 قانون تجارت هیئت رئیسه ای بشرح ذیل تشکیل شد:

آقا / خانم …………………… به سمت رئیس جلسه – . آقا / خانم …………………..و آقا / خانم…………………………….. به سمت ناظرین جلسه – آقا / خانم …………………………  به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

ب- دستور جلسه:     1- تغییر آدرس شرکت

ب-1- محل شرکت از ……………………  به آدرس جدید به نشانی: ………………………………………. کدپستی:  …………………..  انتقال یافت در نتیجه ماده  مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح میگردد.

جلسه در ساعت …………… صبح همانروز خاتمه یافت.

ج- به آقا / خانم …………………………..  وکالت داده می شود با حق توکیل به غیر تا ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفتر  ثبت اقدام نماید.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ …………. ساعت …………… شرکت ……………. (سهامی خاص)

نام سهامدار                                         کدملی                                      میران سهام

………………        …………………………..                          ………………………….

………………        …………………………..                          ………………………….

………………        …………………………..                          ………………………….

  

نمونه صورتجلسه هیات مدیره شرکت سهامی خاص جهت تغییر آدرس شرکت

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره

نام شرکت ………….. (سهامی خاص)

شماره ثبت شرکت : ………….

سرمایه ثبت شده : ………………………… ریال

شناسه ملی : ………………………….

جلسه هیات مدیره شرکت ………………….. (سهامی خاص) ثبت شده به شماره  ………………… در ساعت ……………. صبح مورخ:………………  با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء  هیات مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: دستور جلسه: تغییر آدرس

در نتیجه محل شرکت از (آدرس قبلی) …………………… به (آدرس جدید) به نشانی: ………………………………………………………..کدپستی  ……………… انتقال یافت  بدین ترتیب ماده  مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

ب: به …………………… (احدی از مدیران)  وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

  

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود جهت تغییر آدرس شرکت

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده

 نام شرکت: …………….. (بامسئولیت محدود)

شماره ثبت : …………

سرمایه ثبت شده به مبلغ  ………………. ریال

شناسه ملی : ……………………..

 جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت ……………….. (بامسئولیت محدود) در ساعت ………. مورخ ……………. با حضور کلیه/ اکثریت شرکاء در دفتر مرکزی شرکت تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

 1.  آقا/خانم ………….. به شماره ملی …………… دارای …………………… ریال  سهم الشرکه                       
 2. آقا/خانم ………….. به شماره ملی …………… دارای …………………… ریال  سهم الشرکه
 3. آقا/خانم ………….. به شماره ملی …………… دارای …………………… ریال  سهم الشرکه

  دستورجلسه : الف ) تغییر آدرس:

محل شرکت از آدرس قبلی …………………………………….. به آدرس جدید به نشانی: ……………………………………………………………………….. کدپستی …………………….. انتقال یافت در نتیجه ماده مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

ب ) چون موضوع دیگری در دستورجلسه وجود نداشت جلسه در ساعت …………… همان روز خاتمه پذیرفت .

 ج ) مجمع همچنین به آقا/خانم …………………………….. ( احدی از شرکاء ) شرکت با حق توکیل بغیر وکالت می دهد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی ثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید .

      

نمونه صورتجلسه هیات مدیره شرکت با مسئولیت محدود جهت تغییر آدرس شرکت

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره

نام شرکت ………….. (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت شرکت : ………….

سرمایه ثبت شده : ………………………… ریال

شناسه ملی : ………………………….

جلسه هیات مدیره شرکت ………………….. (با مسئولیت محدود) ثبت شده به شماره  ………………… در ساعت ……………. صبح مورخ:………………  با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء هیات مدیره در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: دستور جلسه: تغییر آدرس

در نتیجه محل شرکت از (آدرس قبلی) ……………………………………… به (آدرس جدید) به نشانی: ………………………………………………………..کدپستی  ……………… انتقال یافت  بدین ترتیب ماده  مربوطه دراساسنامه بشرح فوق اصلاح می گردد.

ب: به …………………… (احدی از مدیران)  وکالت با حق توکیل به غیر داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

  

هزینه تغییر آدرس شرکت

ثبت صورتجلسه تغییر آدرس شرکت نیازمند تنظیم صورتجلسه مربوطه و پذیرش آن در اداره ثبت شرکتها و ارسال مدارک مربوطه است. حق الوکاله عملیات فوق الذکر به همراه اخذ آگهی تغییرات به طور جداگانه محاسبه و طی قراردادی به متقاضی ابلاغ می گردد. حق الوکاله مذکور به هیچ عنوان در طول انجام تغییرات درخواستی افزایش نخواهد یافت و با توافق طرفین 50 درصد آن در ابتدای کار و مابقی به هنگام اخذ آگهی تغییرات تسویه می گردد. همچنین هزینه های اداری شامل هزینه پست، حق الثبت اداره و هزینه روزنامه رسمی با مستندات آنها به موکل و متقاضی ابلاغ می گردد.

   از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد. راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:
 • 09120330282
 • 02188594273
آدرس وبسایت پست الکترونیکی:

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟