لوگو پرشین ثبت

تعیین حق امضا شرکت

 

در ابتدای تاسیس شرکت، اعم از شرکت سهامی خاص، مسئولیت محدود / تضامنی / نسبی، موسسات غیر تجاری و … می بایست در مورد تعیین حق امضا شرکت نیز تصمیم گیری شود. لذا شخص و یا اشخاصی از هیات مدیره که با رای اکثریت مجمع عمومی و تمام اعضا به عنوان دارندگان امضا مجاز شرکت انتخاب می شوند، می توانند اسناد مالی شرکت و اوراق عادی و نامه های اداری را به همراه مهر شرکت امضا نمایند.

دارندگان حق امضا چه کسانی هستند؟

در هنگام تاسیس شرکت و در جلسه مجمع عمومی موسس و هیات مدیره شرکت. شخص یا اشخاصی که باید از بین اعضا هیات مدیره باشند به عنوان دارندگان حق امضا شرکت اعلام می گردد. دارندگان حق امضا شرکت می توانند تمامی اعضا و یا تعدادی از آنها به تنهایی یا متفقا (باهم) باشند به همراه مهر شرکت باشند که بنا به تصمیم تمامی اعضا ثبت می گردد.

همچنین با توجه به اینکه اوراق شرکت دارای دو بخش (اوراق بهادار و اوراق عادی) می باشد، می توان برای هر دو بخش حق امضا های جداگانه ای در نظر گرفت.

داشتن حق امضا شرکت مسئولیتی حساس و مهم است زیرا در صورت بروز هر گونه مشکل، دارندگان حق امضا شرکت باید پاسخگو باشند زیرا کمترین سهل انگاری می تواند ضرر های هنگفتی به شرکت وارد نمایند.

همچنین هر ذینفع می تواند در صورت بروز هر گونه تخلف با امضا اوراقی که توسط دارندگان حق امضا شرکت انجام می شود دادخواست خود را به مراجع ذیصلاح اعلام نماید در این صورت دارندگان حق امضا شرکت می بایست پاسخگو تخلف انجام شده باشد و بر طبق فانون با اشخاص متخلف بر خورد خواهد شد.

تعیین دارندگان امضا مجاز شرکت با مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و یا هیات مدیره است. در هر صورت می بایست در اساسنامه قید گردد که تصمیم در این خصوص تحت صلاحیت کدامیک از دو مورد فوق باشد.

 

بیشتر بدانید:

ثبت شرکت

  

انواع مختلف دارندگان حق امضا شرکت

دارندگان امضای مجاز شرکت می تواند یکی از اعضا هیات مدیره و یا دو یا چند تن از آنها باشد که در صورت ثبت در اداره ثبت شرکتها می توانند بر اساس حق امضا تعیین شده، اوراق بهادار و عادی شرکت را به همراه مهر شرکت امضا نمایند. نمونه هایی از تعیین دارندگان حق امضا شرکت در ذیل شرح داده خواهد شد اما بدیهی است که نمونه های ارائه شده را می توان بنا به توافق تمامی اعضا تغییر داد و مواردی را به آن اضافه نمود.

 

 1. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی  و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل (یا هر یک از اعضا) به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 2. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی  و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء ثابت یکی مدیرعامل (یا هریک از اعضا) به همراه یکی از اعضا متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 3. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی  و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضا به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 4. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی  و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء دو (و یا بیشتر) نفر از اعضا هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.
 5. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضا مدیرعامل و (یا هریک از اعضا) متفقا به همراه مهر شرکت و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء (هر یک از اعضا به تنهایی) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

 

مثال های فوق تنها نمونه هایی از حق امضا های متفاوت است و می توان همواره ترکیبی از موارد فوق را در خصوص حق امضا شرکت استفاده نمود. و می توان به جای ذکر عبارت مدیرعامل نام شخص را درج نمود. به عنوان مثال:

کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی و سایر اوراق عادی و اداری با امضاء (آقای محمد محمدی یکی از اعضا هیات مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

تغییر حق امضا شرکت

باتوجه به آنچه گفته شد. در صورتیکه اعضا هیات مدیره یا مجمع عمومی عادی بخواهند حق امضا شرکت را از آنچه در گذشته اعلام و ثبت شده است به نحو دیگری تغییر دهند می بایست در خواست خود را پس از تشکیل جلسه در صورتجلسه ای درج نموده و به امضا حاضرین جلسه و مهر شرکت برسانند و سپس درخواست مذبور را در سامانه ثبت شرکتها ثبت صورتجلسه تغییرات نمایند.

صورتجلسه تغییر حق امضا شرکت

در ذیل، هر دو نمونه از صورتجلسات تغییر دارندگان امضا مجاز شرکت آورده شده است.

همچنین در صورتیکه سهامداران شرکت بخواهند ماده مربوطه در اساسنامه را که در آن صلاحیت تغییر حق امضا شرکت ذکر شده است تغییر دهند می بایست تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده مبنی بر تغییر مواد اساسنامه انجام شود و در آن ماده مربوطه در اساسنامه شرکت که در خصوص حق امضا در آن تصمیم گیری شده است به نحو دلخواه تغییر داده شود اما در هر صورت صلاحیت تصمیم گیری در خصوص حق امضا شرکت با مجامع عمومی عادی و هیات مدیره شرکت است.

 

بیشتر بدانید:

مجامع عمومی شرکت و تصمیمات آنها

  

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی در خصوص تعیین دارندگان حق امضا شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (یا مجمع عمومی عادی سالیانه در 4 ماه اول سال)

نام شرکت: …………………….  (سهامی خاص)

شماره ثبت: ……………..

شناسه ملی: ……………………

سرمایه ثبت شده: ………………………………..  ریال

جلسه مجمع عمومی عادی شرکت ………………………. (سهامی خاص)  در ساعت …………….. مورخ ………………………. با حضور کلیه / اکثریت سهامداران در محل قانونی شرکت تشکیل شد.

ابتدا در اجرای ماده 101 قانون تجارت مقرر گردید: آقا / خانم …………………………… به سمت رئیس جلسه – آقا / خانم …………………………. و آقا / خانم ………………………………….  به سمت ناظرین جلسه – آقا / خانم ………………………………….. به سمت منشی جلسه انتخاب گردیدند.

سپس رسمیت جلسه توسط رئیس جلسه اعلام و مجمع با حضور صد در صد آرا بشرح ذیل اتخاذ تصمیم نمود:

الف: دستور جلسه: تعیین وضعیت حق امضا

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا ………………………………….. با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء ……………………………………………. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ب: کلیه سهامداران به …………………………………  وکالت با حق توکیل به غیر دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها ذیل دفاتر ثبت را امضا نماید.

ج: جلسه در ساعت ………………. همانروز خاتمه یافت.

لیست سهامداران حاضر در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ………………………………. شرکت ………………………………….

 1. …………………………………… دارنده تعداد …………………………….. سهم بانام ……………………………….. ریالی
 2. …………………………………… دارنده تعداد …………………………….. سهم بانام ……………………………….. ریالی
 3. ………………………………….. دارنده تعداد …………………………….. سهم بانام ……………………………….. ریالی
 4. ………………………………….. دارنده تعداد …………………………….. سهم بانام ……………………………….. ریالی

  

 

آموزش گام به گام ثبت صورتجلسه

آموزش گام به گام ثبت صورتجلسه (تصویری)

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین دارندگان حق امضا شرکت سهامی خاص

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره

نام شرکت: …………………….  (سهامی خاص)

شماره ثبت: ……………..

شناسه ملی ……………………

سرمایه ثبت شده: ………………………………..  ریال

جلسه هیات مدیره شرکت ………………………. (سهامی خاص)  در ساعت…………….. مورخ ………………………. با حضور کلیه اعضا در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

الف: دستور جلسه: تعیین دارندگان حق امضا

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا ………………………………….. با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء ……………………………………………. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ب: کلیه اعضا به …………………………………  وکالت با حق توکیل به غیر دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها ذیل دفاتر ثبت را امضا نماید.

ج: جلسه در ساعت ………………. همانروز خاتمه یافت.

 

بیشتر بدانید:

ثبت شرکت سهامی خاص

  

نمونه صورتجلسه مجمع عمومی عادی در خصوص تعیین دارندگان حق امضا شرکت با مسئولیت محدود / تضامنی / نسبی

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده

نام شرکت: …………………. (بامسئولیت محدود)

شماره ثبت: …………………..

سرمایه ثبت شده به مبلغ  ……………………………… ریال

شناسه ملی: ……………………………………

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت ………………………………. (بامسئولیت محدود) در ساعت …………………. صبح مورخ ………………………….. با حضور کلیه / اکثریت شرکاء در دفتر مرکزی شرکت تشکیل و تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

 1. ………………. به شماره ملی: …………………… دارای  ……………………………….. ریال سهم الشرکه
 2. ………………. به شماره ملی: …………………… دارای  ……………………………….. ریال سهم الشرکه
 3. ………………. به شماره ملی: …………………… دارای  ……………………………….. ریال سهم الشرکه
 4. ………………. به شماره ملی: …………………… دارای  ……………………………….. ریال سهم الشرکه

دستورجلسه:  تعیین وضعیت حق امضا

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا ………………………………….. با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء ……………………………………………. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ج ) جلسه در ساعت …………………………… همان روز خاتمه پذیرفت .

د ) مجمع همچنین به …………………………… (احدی از شرکا) شرکت با حق توکیل بغیر وکالت می دهد تا با مراجعه به اداره ثبت شرکتها و پرداخت هزینه های قانونی ثبت و امضاء ذیل دفاتر اقدام نماید .

  

نمونه صورتجلسه هیات مدیره در خصوص تعیین دارندگان حق امضا شرکت با مسئولیت محدود / تضامنی / نسبی

بسمه تعالی

صورتجلسه هیات مدیره

نام شرکت: …………………….  (با مسئولیت محدود)

شماره ثبت: ……………..

شناسه ملی ……………………

سرمایه ثبت شده: ………………………………..  ریال

جلسه هیات مدیره شرکت ………………………. (با مسئولیت محدود)  در ساعت …………….. مورخ ………………………. با حضور کلیه اعضا در محل قانونی شرکت تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ شد.

الف: دستور جلسه: تعیین دارندگان حق امضا

کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، عقود اسلامی با امضا ………………………………….. با مهر شرکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضاء ……………………………………………. همراه با مهر شرکت معتبر می باشد.

ب: کلیه اعضا به …………………………………  وکالت با حق توکیل به غیر دادند که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها ذیل دفاتر ثبت را امضا نماید.

ج: جلسه در ساعت ………………. همانروز خاتمه یافت.

 

همچنین بخوانید:

https://persiansabt.com/%d8%ab%d8%a8%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%85%d8%b3%d8%a6%d9%88%d9%84%db%8c%d8%aa-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af/

مدارک مورد نیاز جهت تغییر دارندگان حق امضا شرکت

 1. کپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص حاضر در جلسه
 2. روزنامه تاسیس شرکت
 3. روزنامه آخرین تغییرات شرکت حسب مورد
 4. نشانی پستی شرکت
 5. شرح دارندگان حق امضا جدید و قدیم
 6. لیست سهامداران / شرکا حاضر در جلسه
 7. مدارک تشریفات دعوت از مجامع
 8. اصل صورتجلسه تغییر حق امضا شرکت مهر و امضا شده توسط حاضرین در جلسه

مراحل تغییر حق امضاء شرکت

 • تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی یا هیات مدیره مبنی بر تغییر دارندگان حق امضا شرکت
 • تنظیم صورتجلسه مربوطه ممهور به مهر شرکت و امضا شده توسط حاضرین در جلسه
 • مراجعه به سامانه ثبت شرکتها به نشانی http://sherkat.ssaa.ir/
 • از منوی ثبت صورتجلسه تغییرات اطلاعات مربوط به صورتجلسه را وارد نمایید
 • ثبت نهایی درخواست
 • چاپ رسید پذیرش تغییرات
 • ارسال مدارک (اصل صورتجلسه، رسید پذیرش، مدارک تشریفات دعوت) از طریق پست به اداره ثبت شرکتها
 • در صورت تایید کارشناس، پرینت از پیش نویس آگهی تغییرات
 • مراجعه حضوری به اداره ثبت شرکتها
 • اخذ اصل آگهی تغییر دارندگان حق امضا شرکت

  

استعلام دارندگان حق امضا شرکت

برای اطلاع از آخرین تغییرات امضا هر شرکت در صورتیکه آگهی مربوطه در 10 سال اخیر در سامانه ثبت شرکتها پذیرش شده باشد و در روزنامه رسمی کشور چاپ گردیده باشد می بایست به سامانه روزنامه رسمی شرکت به نشانی rrk.ir مراجعه نمود و به آخرین روزنامه های تغییرات حق امضا هر شرکت دست پیدا کرد. مراحل استعلام دارندگان حق امضا شرکت به شرح ذیل می باشد:

 1. مراجعه به سامانه روزنامه رسمی کشور به نشانی فوق
 2. ورود به بخش آگهی های قانونی
 3. ورود سال مورد نظر در خصوص استعلام روزنامه در ده سال اخیر
 4. ورود نام شرکت، شماره ثبت و یا شناسه ملی شرکت
 5. کلیک روی گزینه جستجو

از لیست آگهی های نمایش داده شده می توان به تمامی آگهی های شرکت اعم از تاسیس و تغییرات شرکت که در ده سال اخیر در روزنامه رسمی کشور چاپ گردیده دست پیدا نمود و این تغییرات می تواند شامل تغییر دارندگان حق امضا شرکت نیز باشد.

 

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

5/5 - (2 امتیاز)

2 پاسخ

  1. سلام تک مدیرعامله نمی تواند باشد اما در خصوص امضا با رعایت اکثریت دارندگان حق رای قانونی در جلسه مجمع عمومی عادی می تواند به هر ترتیبی که توافق شده انجام شود و منع قانونی برای تعداد دارندگان امضا مجاز وجود ندارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟