لوگو پرشین ثبت

سهام با نام و بی نام شرکت چیست؟

سهام با نام و بی نام شرکت چیست؟

سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن را در شرکت مشخص می کند. شرکت های سهامی اعم از سهامی خاص و سهامی عام با حداقل سرمایه یک میلیون ریال تشکیل می گردند. سرمایه شرکت از طرف موسسین شرکت تامین می گردد که به صورت قطعات سهام با نام و بی نام شرکت می باشد. به طور مثال: در صورتیکه شرکت یک میلیون ریال سرمایه داشته باشد می تواند به تعداد 100 سهم 10000 ریالی (10.000 ریال مبلغ اسمی سهام است) و یا 500 سهم 2000 ریالی و … معین گردد. همه ی سهام شرکت می تواند با نام و یا بی نام باشد یا ترکیبی از دو نوع سهام با نام یا بی نام در نظر گرفته شود. در شرکت های سهامی عام ارزش سهام نباید کمتر از 10000 ریال باشد. همچنین در شرکت های سهامی عام طبق قانون تمام سهام می تواند بی نام در نظر گرفته شود.

در صورتی که بخشی از سرمایه شرکت به صورت غیر نقدی باشد (طلا، یک قطعه زمین و هر کالایی که ارزش مالی داشته باشد) می بایست توسط کارشناسان رسمی تایید گردد و معادل ریالی ارزش آن در اوراق شرکت به عنوان سرمایه غیر نقدی ذکر گردد.

در شرکتهای سهامی عام حداقل 20 درصد از سرمایه شرکت توسط موسسین تعهد می شود که از این میزان حداقل 35 درصد آن را در حسابی به نام شرکت پرداخت می گردد و گواهی بانکی آن مبنی بر پرداخت میزان پرداخت شده ضمیمه پرونده می شود.

در شرکتهای سهامی خاص حداقل 35 در صد از سرمایه کلی شرکت در حسابی به نام شرکت پرداخت می گردد و گواهی بانکی آن مبنی بر پرداخت میزان پرداخت شده ضمیمه پرونده می شود و 65 درصد باقیمانده در تعهد سهامداران است.

سهامداران شرکت های سهامی موظف اند حداکثر ظرف پنج سال نسبت به پرداخت مابقی مبلغی که در تعهد سهامداران است اقدام نمایند و گواهی بانکی آن را به همراه صورتجلسه پرداخت سرمایه تعهدی تسلیم اداره ثبت شرکتها نمایند.

اگر در مدت فوق، مبلغ پرداخت نشده که در تعهد سهامداران می باشد پرداخت نگردد، هیات مدیره شرکت می بایست از مجمع عمومی فوق العاده دعوت نماید تا مبلغ سرمایه شرکت را به میزان مبلغ پرداخت شده کاهش دهد در غیر اینصورت هر ذینفع می تواند برای کاهش سرمایه به دادگاه رجوع نماید. هر زمان که شرکت بخواهد تمام یا بخشی از مبلغ پرداخت نشده سهام با نام و بی نام را مطالبه کند میبایست در روزنامه کثیرالانتشار شرکت به اطلاع سهامداران برساند و مدت معقولی را معین نماید. اگر در مدت تعیین شده مبلغ مذکور توسط سهامداران پرداخت نشد، خسارت دیر کرد به آن تعلق می گیرد. پس از آن شرکت اخطاریه داده و یک ماه دیگر مبلغ پرداخت نشده سهام با نام و بی نام را به همراه خسارت دیرکرد مطالبه می نماید و باز هم اگر این مبلغ پرداخت نشود، شرکت سهام آن شخص را در مزایده به فروش می رساند و تمامی حق و حقوق صاحب سهم را منهای هزینه دیرکرد به او پرداخت می نماید.

لازم به ذکر است که در شرکتهای سهامی و شرکت های با مسئولیت محدود، اشخاص به میزان سهام با نام و بی نام یا سهم الشرکه خود در برابر دیون شرکت مسئولیت دارند و در صورتیکه میزان سهام شرکت کفایت نکند، اموال شخصی سهامداران مورد معامله در برابر بدهی ها و اشخاص ثالث قرار نمی گیرد.

در شرکتهای با مسئولیت محدود، میزان سهام اشخاص قوانین و تعاریف متفاوتی دارد و تحت عنوان “سهم الشرکه” مشخص می گردد.

بیشتر بدانید:

ثبت شرکت با مسئولیت محدود

  

مبلغ اسمی سهام چیست؟

برای شرکتی که یک میلیون ریال سرمایه دارد اگر 100 سهم 10.000 ریالی در نظر گرفته شود. مبلغ 10.000 ریال مبلغ اسمی یا ارزش ریالی آن به شمار می آید. اگر کسی 5 سهم در شرکت فوق داشته باشد ارزش ریالی یا مبلغ اسمی سهام با نام و بی ناماو 50.000 ریال است.

مبلغ اسمی سهام با نام و بی نام با ارزش واقعی سهام متفاوت است و شرکتی که بعد از سالها فعالیت و رونق در کسب و کار به دلیل اعتبارات کسب شده ارزشمند گردیده است ارزش واقعی سهام آن بسیار بالاتر از مبلغ اسمی آن است و معادل چند میلیون تومان به فروش می رسد.

بالعکس این موضوع نیز صدق می کند، مثلا شرکتی که تقاضای خرید سهام آنها توسط مردم کاهش یافته مجبور می شود برای فروش سهام خود، آنهارا بسیار پایین تر از مبلغ اسمی تعیین شده به فروش برساند.

در نتیجه عملکرد شرکت در سالهایی که فعالیت نموده است، تعیین کننده اصلی میزان ارزش واقعی سهام آن شرکت خواهد بود.

ارزش ریالی سهام با نام و بی نام (مبلغ اسمی سهام) و تعداد سهام شرکت به انتخاب موسسین تعیین می گردد

مبلغ اسمی سهام با نام و بی نام یا همان ارزش ریالی سهام باید برای تمامی سهامداران باید مساوی باشد.

تعریف سهام با نام و بی نام

 • سهام با نام سهامی است که مشخصا برای شخص خاصی تعلق دارد و مشخصات کامل شخص در اسناد ثبتی شرکت و در ورقه سهم درج می گردد. نقل و انتقال سهام با نام با پرداخت 4 در صد از مفاصاحساب نقل و انتقال و با حضور خریداران و فروشندگان و یا نماینده قانونی آنها انجام می گیرد و تحت عنوان صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تهران به ثبت می رسد.

گواهی نامه موقت سهام بی نام در حکم سهام بی نام می باشد.

سهام محجورین و صغار به صورت با نام می باشد تا از حقوق آنها حمایت شود.

سهام وثیقه مدیران به صورت سهام با نام است و تا خاتمه مفاصا حساب دوره تصدی مدیران غیر قابل انتقال است.

بیشتر بدانید:

سهام وثیقه چیست؟

 • سهام بی نام سهامی است که نام و مشخصات دارنده در آن درج نمی گردد و در واقع سندی است که در وجه حامل تنظیم می شود (مانند چک، سفته و برات) و شخصی که دارنده آن می باشد مالک سهام شناخته می شود مگر آن که ثابت شود که سند مذکور مفقود، سرقت و یا کلاهبرداری شده است. بنابراین با توجه به اینکه سهام بی نام متعلق به کسی است که حامل آن می باشد، به راحتی قابل نقل و انتقال است.

در صورتیکه مبلغ اسمی سهام بی نام تماما پرداخت نشده باشد می بایست سهام به صورت با نام صادر شود و صدور سهام بی نام مجاز نیست.

  

نمونه برگه سهام بی نام

ورقه سهم  اوراق چاپی و متحدالاشکل هستند که دارای ترتیب و شماره بوده و به عنوان سند قابل معامله می باشد و نماینده تعداد سهام صاحب اوراق در شرکت سهامی است.

تا زمانی که شرکت به ثبت نرسیده باشد، صدور ورقه سهم ممنوع است.

نمونه برگه سهام بی نام

تبدیل سهام با نام به بی نام و بالعکس

در تعریف سهام با نام و بی نام تبدیل سهام از با نام به بی نام و بالعکس در قانون تجارت وضع گردیده است و در خصوص آن موارد قانونی و نحوه اجرا آن ذکر شده است، اما در سالهای اخیر امکان تبدیل سهام و ثبت آگهی مربوطه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری وجود ندارد. لذا باتوجه به اینکه این امر از نظر قانونی مجاز است در ذیل به شرح مختصری از آن خواهیم پرداخت:

  

تبدیل سهام بی نام به سهام با نام

در خصوص تبدیل سهام بی نام به با نام مراتب در سه نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر می گردد (فاصله بین سه نوبت روزنامه 5 روز می باشد) و حداقل 6 ماه از تاریخ اولین آگهی مهلت گذاشته می شود تا سهامداران برای تبدیل سهام خود اقدام نمایند.

نکته مهم: پس از انقضای مهلتی که ذکر شد تمام سهام بی نام شرکت باطل می گردد و برابر تعداد سهام بی نام سهام با نام صادر می شود و از طریق بورس به صورت حراج فروخته می شود.آگهی حراج تا حداکثر تا یک ماه پس از انقضای تاریخ 6 ماهه در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر می گردد و اگر در این مهلت به فروش نرسد تا دو نوبت تجدید خواهد شد. اگر مقداری از سهام بی نام همچنان فروخته نشده باقی بماند صاحبین سهام بی نام می توانند در ازای آن یا وجه نقد دریافت کنند یا سهام بی نام خریداری نمایند.

نمونه صورتجلسه تبدیل سهام بی نام به با نام

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص به شماره ثبت …………………………… در ساعت ………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده ۱۰۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت

۱ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت رئیس جلسه

۲ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر رئیس

۳ـ خانم/ آقای …………………………… به سمت ناظر جلسه

۴ـ خانم / آقای …………………………… به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام بی نام به با نام قرائت و تصمیمات ذیل به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام بی نام شرکت به تعداد …………… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام با نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده …………… در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید.

سرمایه شرکت مبلغ ریال منقسم به ………… سهم …………………………… ریالی با نام که تماماً ۳۵% آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران میباشد.

ضمناً هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام بی نام شرکت ابطال و به جای آن سهام با نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت ………… خاتمه یافته و به آقا/خانم …………………………… (احدی از سهامداران یا اعضاء هیئت مدیره با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت) وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورتجلسه تبدیل سهام و پرداخت حق الثبت و امضاء دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضاء هیات رئیسه ……………………………………………………………….

همچنین بخوانید:

ثبت صورتجلسه تغییرات | تغییرات شرکت

تبدیل سهام با نام به سهام بی نام

در سهام با نام و بی نام در خصوص تبدیل سهام با نام به بی نام مراتب تنها در یک نوبت در روزنامه کثیرالانتشار شرکت منتشر می گردد و به سهامداران حداقل یک مهلت دوماهه داده می شود تا برای تبدیل سهام به شرکت مراجعه کنند.

نکته: پس از انقضای مهلت فوق برای تعداد سهامی که تبدیل نشده است سهام بی نام صادر شده و در رکت نگهداری می شود تا در زمانی که صاحبین سهام مراجعه کنند سهام با نام آنها دریافت و باطل شده و سهام بی نام به آنها داده شود.

نمونه صورت جلسه تبدیل سهام با نام به بی نام

بسمه تعالی

صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت …………………………… سهامی خاص به شماره ثبت …………………………… در ساعت ………… مورخ ……………… با حضور (کلیه / اکثریت: توضیح این که در متن صورتجلسه تنها یکی از کلمات «کلیه» یا «اکثریت» درج می گردد.) سهامداران در محل قانونی شرکت (درصورتی که مجمع در غیر محل شرکت تشکیل شده آدرس آن محل در قسمت محل قانونی شرکت نوشته می شود) تشکیل و نسبت به انتخاب هیئت رئیسه اتخاذ تصمیم گردید.

در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت

1ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت رئیس جلسه

2ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر رئیس

3ـ خانم/ آقای ……………….………..  به سمت ناظر جلسه

4ـ خانم / آقای……………….………..  به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.

سپس دستور جلسه مبنی بر تبدیل سهام با نام به بی نام قرائت و تصمیمات زیر به اتفاق آرا اتخاذ گردید.

کلیه سهام با نام شرکت به تعداد  ………… سهم با تصویب کلیه سهامداران به سهام  بی نام تبدیل گردید. در نتیجه ماده …………  در اساسنامه به شرح زیر اصلاح گردید.

سرمایه شرکت به مبلغ……..……….. ریال منقسم به …………  سهم …………..…….. ریالی بی نام که 35 درصد آن پرداخت و مابقی آن در تعهد سهامداران می باشد.

ضمنا هیئت مدیره تعهد نموده که کلیه برگه های سهام با نام شرکت ابطال و به جای آن سهام بی نام صادر گردید و در اختیار سهامداران قرار گرفت.

جلسه در ساعت ……….. خاتمه یافته و به آقا / خانم……………….……….. احدی از سهامداران یا اعضای هیئت مدیره، با حق توکیل به غیر یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها نسبت به ثبت صورت جلسه و پرداخت حق الثبت و امضای دفاتر ثبت اقدام نماید.

امضای هیئت رئیسه …………………………………………..

همچنین بخوانید:

آموزش گام به گام ثبت صورتجلسه (تصویری)

سهام ممتاز چیست؟

هیات موسس شرکت میتواند برای بعضی از سهام شرکت را با رعایت مقررات مزایایی در نظر بگیرد که به این گونه سهام، سهام ممتاز می گویند.

سهام ممتاز نسبت به سهام با نام و بی نام شرکت در سود و سرمایه برتری دارد. در مواقعی که شرکت نیاز به افزایش سرمایه داشته باشد و کسی حاضر نشود خرید سهام با نام و بی نام انجام دهد ممکن است سهام ممتاز منتشر نماید. در مواقعی که شرکت بخواهد تعدادی اشخاص سرشناس و معتبر را وارد شرکت نماید می تواند برای آنها سهام ممتاز در نظر بگیرد.

از امتیازاتی که به دارندگان سهام ممتاز داده می شود این است که هر سهم ممتاز می تواند به جای یک حق رای دو حق رای در مجامع عمومی داشه باشد. یا دارندگان سهام ممتاز در افزایش سرمایه از 10 درصد از منافع افزایش سرمایه برخوردار باشند و مابقی بین دارندگان سهام با نام و بی نام عادی تقسیم شود. یا در هنگام انحلال شرکت، پس از پرداخت هزینه ها و بدهی ها ابتدا مبلغ اسمی دارندگان سهام ممتاز پرداخت شود و سپس مابقی مبالغ بین صاحبان سهام با نام و بی نام تقسیم گردد.

دارندگان سهام ممتاز دارای حق تقدم نسبت به دارندگان سهام با نام و بی نام عادی دارند.

سهام ممتاز برای صاحب آن حق مالکیت در بردارد.

سهام ممتاز فاقد سررسید هستند.

 • سایر امتیازات سهام ممتاز شرکت به شرح ذیل می باشد:
 1. تقدم خرید در سهام جدید در افزایش سرمایه
 2. حق تقدم به عنوان طرف معامله با شرکت
 3. در نظر گرفتن درصد معین از سود شرکت برای سهامداران ممتاز به نسبت سهامداران عادی سهام با نام و بی نام
 4. در صورتی که شرکت سود نداشته باشد شرکت به مقدار معینی به دارندگان سهام ممتاز بدهکار می شود
 5. پرداخت مبلغ مازاد بر سود شرکت به سهامداران ممتاز

مالیات سهام با نام و بی نام

در خصوص مالیات سهام با نام و بی نام باید اشاره نمود که باتوجه به آنچه در این مقاله گفته شد، به دلیل آن که سهام بی نام شامل ورقه سهم بوده و مانند سندی در وجه حامل است، نقل و انتقال آن بدون تشریفات اداری و مالیاتی انجام می گیرد در نتیجه مشمول مالیات نمی گردد. اما چون دارنده سند سهام بی نام (برگه سهام بی نام) مالک آن است، در صورت مفقود شدن یا سرقت به راحتی توسط دارنده برگه قابل استفاده است در نتیجه ریسک نگهداری آن بالاست.

مالیات سهام با نام بر اساس قوانین مالیات 4 درصد از مبلغ نقل و انتقال است. یعنی در صورتی که همه یا تعدادی از دارندگان سهام با نام تصمیم به نقل و انتقال سهام خود به دیگری را بگیرند می بایست از مبلغ انتقال شده 4 در صد به اداره مالیات پرداخت نمایند. به عنوان مثال اگر شخصی که دارنده 50 سهم با نام 100.000 ریالی در شرکت باشد، ارزش ریالی سهام آن 5.000.000 ریال است و اگر بخواهد سهام خود را منتقل کند می بایست 4 درصد از این مبلغ را پرداخت نموده و گواهی نقل و انتقال سهام را دریافت نماید و مراتب را در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری طی نسخه ای از صورتجلسه ثبت آگهی کند.

  

تفاوت سهم الشرکه و سهام با نام و بی نام

در شرکت های با مسئولیت محدود، تضامنی و نسبی عنوان سهام با نام و بی نام برداشته می شود و هر شخص دارای سهم الشرکه های ریالی مشخص است. به عنوان مثال شرکتی که 1.000.000 ریال سرمایه دارد، این مبلغ توسط موسسین (حداقل دو نفر شریک) تقسیم می گردد که این میزان می تواند به طور مساری و یا با میزان نا مساوی تقسیم شود. مثلا شخص اول 900.000 ریال سهم الشرکه داشته باشد و شخص دوم 100.000 ریال.

سرمایه شرکت های فوق در اختیار مدیرعامل بوده که وی متعهد است که موجودیت آن را اعلام نماید.

در این نوع شرکتها نیز مانند شرکتهای سهامی، میزان تعهد هر شخص در برابر دیون و بدهی های شرکت تنها به میزان سهم الشرکه است و دارایی های شخصی شرکا در برابر اشخاص ثالث تحت الشعاع قرار نمی گیرد.

نقل وانتقال سهم الشرکه در دفاتر اسناد رسمی و تحت عنوان سند صلح انجام می گردد و سهم الشرکه هر شخص در حکم سهام با نام بوده و به طور مشخص برای هر شخص تعیین می گردد.

مالیات سهم الشرکه مانند سهام با نام 4 درصد از مبلغ منتقل شده است که به دفتر خانه مراجعه شده تسلیم می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر مقاله زیر را مطالعه نمایید:

سهم الشرکه چیست؟

از همراهیتان متشکریم

گروه مشاوران حقوقی پرشین ثبت ارائه دهنده خدمات ثبتی و حقوقی به متقاضیان در کوتاه ترین زمان می باشد، رضایت متقاضیان محترم، مشاوره رایگان و پاسخگویی به سوالات شما از افتخارات این مجموعه می باشد.
راه های ارتباطی ما:

شماره تماس:

 • 09120330282
 • 02188594273

آدرس وبسایت

پست الکترونیکی:

5/5 - (1 امتیاز)

2 پاسخ

  1. نقل و انتقال سهام در اداره دارایی و نقل و انتقال سهم الشرکه در دفترخانه اسناد رسمی انجام می پذیرد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

شروع گفتگو
سلام! چطور میتونم کمکتون کنم؟